Hriberšek, Matej


Telefon:

040 30 44 87

Naslov:

E-pošta:

matej.hribersek@guest.arnes.si

Izvirni jezik:

grščina, latinščina

Ciljni jezik:

grščina, latinščina

Področja prevajanja:

latinščina, grščina

Spletna stran:

Biografija:

- rojen 18. 10. 1972 v Celju
- osnovna šola: OŠ Fran Kranjc (1979-1987)
- srednja šola: Gimnazija Poljane, Ljubljana (1987-1991)
- študij klasične filologije (1991-1996): FF Ljubljana, A-latinski jezik s književnostjo, B-grški jezik s književnostjo); Zoisov štipendist
- diplomi: grški jezik in književnost - 19. marec 1996 (dipl. nal. »Krajevni pridevki pri Homerju«); latinski jezik in književnost - 26. november 1996 (dipl. nal. »Literarna kritika pri Tacitu in Kvintilijanu«)
- januar-avgust 1997 - služenje vojaškega roka
- 1997-2000: magistrski študij (Odd. za klasično filologijo FF, smer Latinski jezik); magistriral 24. marca 2000 (magistrsko delo: »Imperfekt pri Ciceronu«)
- 2000-2003 - doktorski študij (FF, Ljubljana); doktorira z disertacijo »Analiza metodičnega pristopa v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih in priročnikih za klasične jezike od 1850 do 2000«.
- od 1997 asistent na Oddelku za klasično filologijo FF
- strokovna izpopolnjevanja: Zürich (1998-1999), Göttingen (1998-1999), Dunaj (2000, 2002, 2004, 2005 in 2006)
- kot študent predstavnik Slovenije v Evropski zvezi študentov klasične filologije
- 6 let je poučeval medicinsko terminologijo na Zavodu za tehnično izobraževanje (LJ)
- od 1999 do 2005 je bil odgovorni urednik revije Keria, v letih 2005-2007 njen glavni urednik
- član uredništva ISH za izdajanje znanstvenih publikacij
- štiri leta tajnik in dve leti podpredsednik Društva za antične in humanistične študije
- šest let član upravnega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev
- dve leti predsednik republiške predmetne komisije za latinščino in grščino
- član nadzornega odbora Društva za borilne veščine Samuraj Jujitsu

Nagrade, priznanja:

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

1. Prevodi
a) Samostojni prevodi
- LEVSTIK, Fran. Martin Krpan = De Martino Krpano : utrinek iz slovenske književnosti.Keria (Ljubl.), 2001, letn. 3, št. 1, 129-130.
- TACITUS, Publius Cornelius. Pogovor o govornikih. Agrikola. Germanija. Zbirka Muzajon (Latinsko-slovenska izdaja), Ljubljana, DZS, 2004, 325 str.
- QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Vzgoja govornika 10,1. Keria (Ljubl.), 2006, letn. 8, št. 1, 113-148.
- LIPIČ, Fran Viljem. Bolezni Ljubljančanov (Morbi Lubeanorum) - maj, november. Keria (Ljubl.), 2006, letn. 8, št. 2, 101-124.
- LIPIČ, Fran Viljem. Bolezni Ljubljančanov - avgust. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2006, let. 8, št. 2, 234-244.
- LIPIČ, Fran Viljem, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Bolezni Ljubljančanov, ki jih je leta 1828 opazoval Fran Viljem Lipič, doktor medicine, poprej zdravnik ordinarij mesta Ljubljana, sedaj na univerzi v Padovi redni profesor medicinske prakse. Faksimile. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije Ljubljana, 2007, 418 str.
- VESEL, Matjaž. Nebeške novice Galilea Galileija, (Zbirka Historia scientiae). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, 328 str.
- PLUTARCHUS. Fabij Maksim. Keria (Ljubl.), 2007, letn. 9, št. 2, [123]-149.
- PLUTARCHUS. Vzporedni življenjepisi : Temistokles - Kamil, Perikles - Fabij Maksim, Alkibiad - Gaj Marcij (Koriolan). 1. izd. Ljubljana, Modrijan, 2008, 288 str.
- CLAVIUS, Christophorus. Komentar Sacroboscove Sfere : odlomek iz 4. poglavja.Filoz. vestn., 2008, letn. 29, št. 1, 175-182.
- KEPLER, Johannes. Skrivnost sveta : (Kozmografski misterij): 1. poglavje. Filoz. vestn., 2008, letn. 29, št. 1, 183-195.
- KEPLER, Johannes. Zagovor Tycha proti Ursu: 1. poglavje. Filoz. vestn., 2008, letn. 29, št. 1, 197-215.
 
b) Prevodi ob sodelovanju drugih prevajalcev
- THOMAS AQUINAS. Izbrani filozofski spisi, (Zbirka Tretji dan, 12). Ljubljana, Družina, 1999. 647 str.
- SENEGAČNIK, Brane (ur.). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologija antičnega govorništva. Knjižna zbirka Claritas, 20; Ljubljana, Študentska založba, 2001, 335 str.
- PLUTARCHUS. Vzporedni življenjepisi. Zbirka Muzajon, Ljubljana, DZS, 2004.
- LUTHAR, Oto, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006, 694 str., in sicer:
          - ISOCRATES. Panegirik, str. 108-109;
          - LIVIUS, Titus. Od ustanovitve mesta, str. 243-248;
          - TACITUS, Publius Cornelius. Anali, str. 256-262;
          - ZOSIMUS. Nova zgodovina, str. 318-321.
 
3. Spremne besede, dodatno avtorstvo
- THOMAS AQUINAS. Izbrani filozofski spisi, (Zbirka Tretji dan, 12). Ljubljana: Družina, 1999. 
- SENEGAČNIK, Brane (ur.). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologija antičnega govorništva, (Knjižna zbirka Claritas, 20). Ljubljana: Študentska založba, 2001.
- ČEPON, Robert, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Medicinska terminologija : delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2003, 2005, 2006
- TACITUS, Publius Cornelius. Pogovor o govornikih. Agrikola. Germanija, (Zbirka Muzajon). Latinsko-slovenska izd. Ljubljana: DZS, 2004.
- PLUTARCHUS. Vzporedni življenjepisi. Zbirka Muzajon. Ljubljana, DZS, 2004.
- ARISTOTELES. O pesniški umetnosti, (Knjižna zbirka Claritas, 39). Popravljena in dopolnjena izd. iz l. 1982. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
- MARLOWE, Christopher. Edvard Drugi.Gledališki list SNG, Drama, 2004/05, letn. 84, št. 12, 53-100.
- LUTHAR, Oto, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006.
- QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Vzgoja govornika 10,1. Keria (Ljubl.), 2006, letn. 8, št. 1, 113-148.
- LIPIČ, Fran Viljem. Bolezni Ljubljančanov (Morbi Lubeanorum) - maj, november. Keria (Ljubl.), 2006, letn. 8, št. 2, 101-124.
- LIPIČ, Fran Viljem. Bolezni Ljubljančanov - avgust. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2006, let. 8, št. 2, 234-244.
- PLUTARCHUS. Fabij Maksim. Keria (Ljubl.), 2007, letn. 9, št. 2, 123-149.
- PLUTARCHUS. Vzporedni življenjepisi : Temistokles - Kamil, Perikles - Fabij Maksim, Alkibiad - Gaj Marcij (Koriolan). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2008.
 
4. Članki o prevajalstvu
- Asterix v latinskem prevodu = Quomodo libelli pictographici de casibus Asterigis in Latinum convertantur. V: SMOLEJ, Tone (ur.).Goethe v slovenskih prevodih : 25. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, vol. 25). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev 2000, 321-335.
- Prešeren v latinščini : prevodi Prešernovih pesmi v latinščino. V: OŽBOT, Martina (ur.).Prevajanje Prešerna : 26. prevajalski zbornik(Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 26). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2001, 158-178.
- Slovenski prevodi antičnih proznih piscev od 1850 do 1930: splošne značilnosti. V: OŽBOT, Martina (ur.). Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 31), (Obdobni pristop, 5). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2006, 340-357.
- K prevodu Lipičevih Bolezni Ljubljančanov (Morbi Lubeanorum) = Translator’s note on Lipič‘s Diseases of Ljubljanans (Morbi Lubeanorum). V: ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.), LIPIČ, Fran Viljem. Bolezni Ljubljančanov, ki jih je leta 1828 opazoval Fran Viljem Lipič, doktor medicine, poprej zdravnik ordinarij mesta Ljubljana, sedaj na univerzi v Padovi redni profesor medicinske prakse. Faksimile. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2007, 21-27.
- Prevajanje iz klasičnih jezikov v 2. polovici 19. stoletja. Keria (Ljubl.), 2007, letn. 9, št. 1, 73-117.
 
5. Recenzija, prikazi knjig, kritike
- Umreti ni mogla stara Sibila: Prešeren in antika: ob dvestoletnici pesnikovega rojstva napisal Jože Kastelic. Založba Modrijan. Ljubljana 2000, 278 str., 6600 SIT. Keria (Ljubl.), 2001, letn. 3, št. 1, 147-150.
- Sprehod skozi retorično tradicijo Zahoda.Primer. književ., 2001, letn. 24, št. 2, 105-110.
- George A. Kennedy: Klasična retorika ter njena krščanska posvetna tradicija od antike do sodobnosti. Keria (Ljubl.), 2002, letn. 4, št. 1, 167-170.
-Miran Špelič, Grško-slovenski slovar Nove zaveze, Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana, 2002. Keria (Ljubl.), 2004, letn. 6, št. 1, 139-141.
- Aristofan: Oblačíce. Prevedla Jelena Isak Kres, spremno besedo napisal Matjaž Babič. Litera, zbirka iz antičnega sveta, knj. 36, Maribor 2006.Keria (Ljubl.), 2007, letn. 9, št. 2, 160-163.
- Jordanes: O izvoru in dejanjih Gotov. Getika. Prevod, spremna beseda in opombe Žiga Šmit. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2006. Keria (Ljubl.), 2007, letn. 9, št. 2, 163-165.