Šorli, Mojca


Telefon:

031 525 051

Naslov:

Dol 28e

E-pošta:

1353 Borovnica

Izvirni jezik:

angleščina, italijanščina, slovenščina

Ciljni jezik:

angleščina, slovenščina

Področja prevajanja:

humanistika in družboslovje

Spletna stran:

Biografija:

Mojca Šorli je anglistka in italijanistka z doktoratom iz prevodoslovja (2015) Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Deluje kot raziskovalka (FF UL), prevajalka, leksikografinja in publicistka. S prevajanjem se ukvarja že skoraj dve desetletji, večinoma prevaja strokovna in znanstvena besedila s področja družboslovja in humanistike. Zadnje delo, Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi (M. Apple, izdala Pedagoška fakulteta UL), ki ga je prevajala v soavtorstvu, je izšlo maja 2018, junija 2017 pa je pri založbi Krtina izšel njen prevod angleške monografije Leksikologija. Kratek uvod (C. Yallop in M. Halliday), ki ga je tudi uredila.
Po diplomi je poučevala na jezikovnih šolah, do leta 2008 pa je s statusom svobodne leksikografinje delovala kot avtorica in redaktorica sodobnih korpusnih dvojezičnih slovarjev (Veliki angleško-slovenski slovar Oxford-DZS, 2005/2006 in Priročni slovensko-angleški slovar DZS, 2008). V obdobju 2008-2012 je bila soavtorica Leksikalne baze za slovenščino v okviru projekta ESS in Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport Sporazumevanje v slovenskem jeziku.
Kot nekdanja vodja neprofitnega zavoda je sooblikovala založniške načrte in sonačrtovala jezikovne vire za slovenščino. Leta 2012 je uredila znanstveno monografijo Dvojezična korpusna leksikografija. Slovenščina v kontrastu: novi izzivi, novi obeti (Trojina, zavod za uporabno slovenistiko).
Kot publicistka deluje na področjih jezikoslovja in jezika, ženskih študij in drugih aktualnih družbenih tem. Zlasti jo zanimajo reprezentacije družbenih spolov v javnem diskurzu in podpora pobudam, ki skušajo izboljšati vidnost žensk v družbi (Sektor Ž na Radio Študent, spletna platforma Metina lista ipd.). 

Nagrade, priznanja:

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

Prevajalec
23. Jezik in slovstvo. Šorli, Mojca (prevajalec 2000-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1955-. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 746756]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 1
24. APPLE, Michael W., KREK, Janez (urednik). Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 308 str. ISBN 978-961-253-224-6. [COBISS.SI-ID 294755072]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 3
25. HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood, YALLOP, Colin, ŠORLI, Mojca (prevajalec, urednik). Leksikologija : kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 28). Ljubljana: Krtina, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-260-104-1. [COBISS.SI-ID 290540032]
kategorija: SU (S)
točke: 12, št. avtorjev: 1
26. ANTIĆ GABER, Milica (urednik). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, vol. 9). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2015. 224 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-3-631-66085-0, doi: 10.3726/978-3-653-05498-9. [COBISS.SI-ID 10621001]
kategorija: SU (S)
točke: 11, št. avtorjev: 2
27. ZADRAVEC, Tinka (urednik). Tromostovje - tri smeri. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2015. 146, 146 str., ilustr. ISBN 978-961-91080-8-6. [COBISS.SI-ID 281092608]
kategorija: SU (S)
točke: 14.5, št. avtorjev: 2
28. JUVAN, Marko. The nation between the epic and the novel : France Prešeren’s The Baptism on the Savica as a compromise “world text”. Canadian review of comparative literature, ISSN 0319-051X, 2015, vol. 42, iss. 4, str. 382-395. https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/canadian_review_of_comparative_literature/v042/42.4.juvan.pdf, doi: 10.1353/crc.2015.0039. [COBISS.SI-ID 39243053], [Scopus do 19. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 2
29. KORON, Alenka. Pisanje o holokavstu med zgodovino in fikcijo: primer Littellovega romana Sojenice (Les Bienveillantes) = Writing on Holocaust between history and fiction: the case of Jonathan Littell’s novel The kindly ones ( Les Bienveillantes) : predavanje na mednardoni komparativistični konferenci “The historicity of literary narration: the case of the European historical novel = Zgodovinskost literarne naracije: primer evropskega zgodovinskega romana”, Prešernova dvorana SAZU, 28. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 37971757]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 1
30. ŽIGON, Tanja. Zgodba romarske cerkvice na Planinski gori : [s prevodom v italijanski jezik] = La storia del santuario sul Planinska gora : (traduzione in lingua italiana). 2. dopolnjena izd. Planina pri Rakeku: Župnija, 2013. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-281-034-4. [COBISS.SI-ID 267023104]
kategorija: SU (S) (nova izdaja)
točke: 1.25, št. avtorjev: 2
31. DOBROVOLJC, Helena. Brand names between the rule of orthography and rule of law : to break the law or thwart language norms?. V: GRUNTAR JERMOL, Ada (ur.). (Zwischen) Sprache und Recht = (Entre) la langue et le droit, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 53, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres. 2013, letn. 53, št. 2, str. 173-184. [COBISS.SI-ID 53596514]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1


Izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela (Z, S)
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 8. 2018