- 16. 10. 2019

Podelitev Sovretove nagrade za leto 2019

 

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi

na podelitev

SOVRETOVE NAGRADE ZA LETO 2019

 

v četrtek, 24. oktobra 2019, ob 19.00

 

v Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik,

Trg Franca Kozarja 7, Hrastnik.

 

 

Sovretovo nagrado za leto 2019 prejmeta

 

Breda Biščak za prevod dela: John Williams, Avgust (Mladinska knjiga, 2018)

 

in

 

Tatjana Jamnik za prevod dela: Jan Němec, Zgodovina svetlobe: roman o fotografu Františku Drtikolu (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017).

 

V ožji izbor za Sovretovo nagrado 2019 se je poleg nagrajenk uvrstila še

prevajalka Marjanca Mihelič s prevodom dela: Péter Nádas, Vzporedne zgodbe (Beletrina, 2018).

 

 

DSKP organizira avtobusni prevoz iz Ljubljane (in nazaj), odhod ob 17.20 izpred Križank (Trg francoske revolucije 1).

Prijave zbiramo na naslovu dskp@dskp-drustvo.si do torka, 22. 10. 2019, do 20.00.

 

Prireditev in nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo

Republike Slovenije. 

Foto: Metod Bočko

Ne spreglejte - 10. 10. 2019

Smernice za poštene prevajalske pogodbe

 

CEATL - Evropski svet združenj književnih prevajalcev

 

Smernice za poštene prevajalske pogodbe

 

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Kot nadaljevanje 'Heksaloga', ki ga je CEATL sprejel leta 2011, naj bi v nadaljevanju navedene smernice rabile kot orodje za vzpostavitev dobrih praks na področju književnega prevajanja. Tovrstne dobre prakse bodo koristile vsem v založništvu (prevajalcem, založnikom in avtorjem), saj se bo po njihovi zaslugi povečala kakovost književnih prevodov. Zato je nujno treba vzpostaviti poštene pogoje, uravnotežene odnose ter dobre materialne in moralne delovne pogoje za prevajalce.

 

Opomba: Prevajalec in založnik morata nujno podpisati pogodbo, še preden prevajalec začne  delati. Pogodba mora biti:

 

1. v pisni obliki;

 

2. osnovana na 'tipičnih' pogodbah, kjer te obstajajo(*), in/ali na standardnih pogodbah, doseženih s pogajanji med združenji prevajalcev in založnikov, saj takšne pogodbe temeljijo na pravilih, ki obema stranema zagotavljajo osnovne pravice in omejujejo učinke nesorazmerne pogodbene moči med njima;

 

3. sklenjena po pogajanjih v dobri veri, ki naj zadostijo specifičnim potrebam obeh strank glede na vsak posamezen primer.

 

1. Podeljevanje pravic, obveznosti založnika

 

Podeljevanje oziroma prenos pravic morata biti omejena na določeno naklado in/ali na časovno obdobje. Če prevajalec ni upravičen do tantiem, morajo biti pravice podeljene za krajše obdobje.

•    Pravice, ki se po pogodbi prenesejo, ter pogoji, pod katerimi se prenesejo, morajo biti stvar pogajanj. Pogodba ne sme določati skupnega prenosa vseh pravic, treba je natančno določiti obseg podeljenih pravic (vsaka podeljena pravica mora biti navedena v pogodbi). Poleg tega pogodba ne sme določati prenosa pravic za uporabo dela s tehnologijami, ki še ne obstajajo, in ne sme vsebovati morebitnih prihodnjih pravic, ki bi bile lahko zakonsko določene v prihodnosti.

•    Splošno pravilo je, da naj se pravice za uporabo prevoda podelijo v skladu z omejitvami in trajanjem pravic, ki so bile založniku podeljene za izvirno delo. V nobenem primeru pa naj obdobje podeljevanja pravic ne preseže desetih let. Pogodba naj vsebuje določilo o vrnitvi pravic, na primer: »Če se pravice za delo kadarkoli prenesejo nazaj na avtorja, naj se hkrati tudi pravice za prevod avtomatično prenesejo nazaj na prevajalca.«

•    Založnik mora biti obvezan delo izdati v določenem časovnem obdobju, na primer: »Založnik bo prevod izdal najkasneje do roka, določenega v pogodbi, vendar ne kasneje kot v dveh letih od oddaje rokopisa.« (Heksalog, št. 4)

 

2. Moralne pravice

 

Po Bernski konvenciji imajo avtorji neodtujljive moralne pravice, od katerih sta najpomembnejši pravica do priznanja avtorstva in pravica do integritete:

 

- Pravica do priznanja avtorstva

Pomeni pravico, da je nekdo priznan kot avtor svojega dela. »Kot avtor prevoda bo prevajalec naveden povsod, kjer je naveden avtor izvirnika« (Heksalog, št. 6). Če založnik proda licenco za prevod, se mora pridobitelj licence z licenčno pogodbo zavezati k navedbi prevajalca na enak način, kot se je k temu zavezal dajalec licence.

 

- Pravica do integritete

Pogodba mora spoštovati prevajalčevo pravico do integritete, kar pomeni, da brez njegove vednosti in odobritve niso dovoljene nikakršne spremembe. Prevajalec ima pravico, da nasprotuje vsem oblikam popačenja, brisanja ali drugačnega spreminjanja svojega dela, ki bi škodovale samemu delu ali prevajalčevemu strokovnemu ugledu. Prevajalčevo pravico do integritete se zagotovi na primer z določilom, kot je: »Založnik ne bo nikakor posegal v prevod brez prevajalčevega privoljenja.« Pogodba mora torej določati, da bo z uredniškim in lektorskim pregledom spoštovana zakonita pravica prevajalca, da je obveščen o vseh morebitnih spremembah prevoda in da jih lahko preveri.

Založnik bo prevajalcu posredoval končno različico besedila v odobritev pred natisom, prevajalec pa bo v dobri veri ovrednotil vse morebitne spremembe, kar bo spodbudilo na sodelovanju temelječ uredniški postopek.

Če je zaradi tematike prevoda potreben pregled področnega strokovnjaka, ki naredi potrebne spremembe in/ali združi besedilo, mora pogodba vsebovati tudi določila o sodelovanju med prevajalcem in področnim strokovnjakom, da se zagotovi spoštovanje vloge in pravic obeh.

 

3. Plačilo

 

Plačilo (osnovni honorar in tantieme) mora biti stvar pogajanj, na katerih se upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim dolžino in težavnost prevoda, prevajalčeve izkušnje, ali je prevodni projekt predlagal prevajalec, pričakovano prodajo dela (v primeru tržnih uspešnic) itn.

- Osnovni honorar

»Honorar za naročeni prevod mora biti pravičen – prevajalcu naj omogoča dostojno preživetje in mu dopušča, da pripravi prevod visoke literarne kakovosti.« (Heksalog, št. 2)

Tudi če je v pogodbi določen višji honorar za primer, da založnik dobi subvencijo, mora biti pravičen osnovni honorar zagotovljen tudi, če založnik subvencije ne dobi.

- Tantieme in sekundarne uporabe

»Prevajalec bo v zameno za uporabo svojega dela dobil pošten delež od dobička, ne glede na to, v kakšni obliki se delo uporablja, in sicer od prvega izvoda dalje.« (Heksalog, št. 5)

Pošteno je, da ima prevajalec kot avtor prevoda sorazmerno korist glede na uspeh knjige. Tantieme je treba izplačevati od vsega začetka oziroma po plačilu osnovnega honorarja, če je šlo za predplačilo (ali po prodaji vnaprej določenega števila izvodov prevoda). Če pogodba določa izplačilo osnovnega honorarja brez tantiem, naj se prevajalcu izplača dodaten honorar, ko se proda določeno število izvodov.

Prevajalec je upravičen tudi do deleža dobička iz sekundarnih uporab, na primer iz e-knjig, avdioknjig, knjižnih klubov itn.

- Plačilni pogoji

»Ob podpisu pogodbe je prevajalec upravičen do predplačila v višini vsaj tretjine honorarja.« (Heksalog, št. 6) Preostanek se mora izplačati najkasneje v 60 dneh od oddaje prevoda.

Pogodbe, ki določajo izplačilo zadnjega obroka honorarja ob izidu dela, so nesprejemljive. Izplačilo zadnjega obroka osnovnega honorarja mora biti neposredno vezano na oddajo ali odobritev prevoda.

Če je izplačilo zadnjega obroka pogojeno z odobritvijo prevoda (glej točko 5 spodaj), mora biti odobritev podana najmanj mesec dni po oddaji prevoda.

- Prevajalec ne sme imeti dodatnega nehonoriranega dela

Če se od prevajalca pričakuje, da poleg prevoda opravi še kakšno drugo delo (npr. izvaja dodatne raziskave, napiše spremno besedo, pripravi glosar ali kazalo), je treba tovrstno delo jasno določiti, prevajalec pa mora zanj prejeti dodatno plačilo. Prav tako mora prevajalec prejeti dodaten honorar za morebitno nepredvideno dodatno delo.

- Uporaba dela brez plačila je prepovedana

Pogodbe včasih določajo različne oblike uporabe dela prevoda ali celotnega prevoda brez kakršnegakoli finančnega nadomestila prevajalcu, če takšna uporaba ni namenjena le promociji prevoda in prevajalca, temveč tudi »poslovanja založnika«. Ta opredelitev je preveč nejasna in kot takšna nesprejemljiva.

 

4. Obračun

 

Založnik mora prevajalcu sporočiti vse načine uporabe njegovega dela v obliki obračunov tantiem, ki morajo biti podrobni, pregledni in dostavljani redno (najmanj enkrat letno), kot določa pogodbeni člen o reviziji. Ta obveznost velja tudi, če prevajalec ne prejme tantiem, le da v tem primeru obračun ne vsebuje postavk o tantiemah, vsekakor pa ima prevajalec pravico biti obveščen o tem, kako se njegov prevod uporablja in kakšne prihodke prinaša.

 

5. Odobritev prevoda

 

Prevod je običajno naročeno delo. Ena od osnovnih založnikovih nalog je, da se prepriča o kompetentnosti prevajalca, še preden naroči prevod (na primer tako, da prebere druge njegove prevode ali da mu naroči izdelavo poskusnega prevoda v obsegu nekaj strani). Zato založnik ne bi smel imeti pravice, da zavrne prevod, če je prevajalec upošteval pogodbena določila in oddal naročeni prevod (v kolikor so bile upoštevane vnaprej določene zahteve ter je prevod po stilu in kakovosti primerljiv z vzorčnimi prevodi, ki jih je založnik že videl). Pogodbe ne smejo dopuščati možnosti, da založnik po lastni presoji zavrne prevod, ker ugotovi, da je pri izbiri izvirnega dela za prevod prišlo do napake ali ker so se okoliščine spremenile. 

Založnik in prevajalec se bosta dogovorila o roku oddaje, ki omogoča, da prevajalec lahko pripravi strokoven prevod. Založnik in prevajalec imata skupno odgovornost, da ne predlagata ali sprejmeta prevoda, če je načrtovani čas za njegovo izdelavo prekratek za zagotovitev kakovostnega dela. Posebej pomembno za književno prevajanje je tudi, da se prevajalcu ne sme predlagati, naj prevod oddaja po delih, češ da se bo tako uredniško delo lahko hitreje opravilo. Šele ko prevajalec prevede celotno delo, mu lahko namreč določi končno obliko, zagotovi njegovo konsistentnost in enoten slog. Če založnik torej prevajalcu naroči, naj prevod oddaja po delih, ali če ga po podpisu pogodbe prosi, naj prevod odda pred predvidenim rokom, založnik nima pravice zavrniti prevoda zaradi težav, povezanih z dejstvom, da prevajalec za dokončanje svojega dela ni imel na voljo dovolj časa.

Kadar pogodba določa možnost zavrnitve prevoda »zaradi neprimerne kakovosti« (kar je treba utemeljiti z nespornimi dokazi), mora vsebovati vsaj določila glede postopka revizije in/ali glede postopkov poravnave, pri tem pa se ne sme od prevajalca nikoli zahtevati, naj vrne del honorarja, ki ga je prejel ob podpisu pogodbe. Poleg tega mora pogodba vsebovati jasno določen, razumen rok za odobritev prevoda (npr. 30 dni) in določilo, da če prevajalec v navedenem roku ne dobi utemeljene izjave o zavrnitvi prevoda v pisni obliki, šteje, da je bil prevod odobren.

 

6. Zagotovila založniku

 

Od prevajalcev se ne sme nikoli zahtevati, naj zagotovijo, da delo ne vsebuje obrekovanja ali žaljivih vsebin oziroma da ne krši nobenih zakonov, pravic do zasebnosti ali pravic do javnosti. Edina prevajalčeva dolžnost glede vsebine dela je zagotoviti, da je prevod njegova avtorska stvaritev, da je njegovo izvirno delo ter da na njem ne obstajajo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. Lahko pa prevajalec založniku zagotovi, da v prevod ne bo vnašal vsebin sporne ali obrekovalne narave, ki niso bile prisotne že v izvirniku, v zameno za to zagotovilo pa se založnik zaveže, da bo prevajalca zavaroval pred morebitnimi tožbami zoper njega ali ki bi nastale zaradi njega iz razloga, da naj bi prevod vseboval sporne ali obrekovalne vsebine.

Pomembno je slediti tem smernicam, vendar to ni nujno dovolj. Prevajalec mora biti vedno pozoren in se prepričati, da gre pri pogodbi, ki jo bo podpisal, za pošten dogovor med založnikom in prevajalcem.

 

Posebna opomba glede pogodb o delu tipa 'work made for hire'

Založniki v Združenih državah Amerike in evropski založniki, ki bi radi uvozili tuje modele pogodb, ker se jim zdijo ugodnejše, bi utegnili prevajalcem predlagati pogodbe o delu tipa 'work made for hire'.

Po določilih ameriškega avtorskega prava šteje, da je pri vsakem delu, ki je bilo narejeno na podlagi pogodbe tipa 'made for hire', s pravnega vidika njegov avtor ter prvotni nosilec avtorskih pravic tista (fizična ali pravna) oseba, za katero je bilo delo opravljeno, ne pa dejanska oseba, ki je delo ustvarila. V nekaterih državah se ta pojav imenuje 'korporativno avtorstvo'. Pogodbe tipa 'work made for hire' kršijo Bernsko konvencijo in skoraj vse (ali morda celo vse) veljavne oblike avtorskega prava v evropskih državah. Zato je treba takšne pogodbe ostro zavrniti, tako kot tudi vse druge tipe pogodb, ki so bili 'uvoženi' v državo in ne upoštevajo standardov in zakonov tiste države.

 

(*) V civilnem pravu za 'tipično' ali 'nominatno' pogodbo šteje tista pogodba, ki je po vsebinski in oblikovni plati urejena z zakonom in ima posebno ime, npr. 'contrat d'édition'.

Foto: https://www.pogodbaozaposlitvi.net/pogodba-za-dolocen-cas/

- 27. 9. 2019

Mednarodni prevajalski simpozij 2019

Mednarodni prevajalski simpozij

Društva slovenskih književnih prevajalcev

(Potrna, 4., 5. in 6. oktober 2019)

 

IZBRANE TEME SIMPOZIJA:

Prevajanje antičnih besedil

Prevajanje humorja

Prevajanje slovenske literature v nemščino

 

 

Pavlova hiša, Laafeld/Potrna 30, 8490 Bad Radkersburg, Avstrija

http://www.pavelhaus.at/

 

POVZETKI PREDAVANJ

 

 

Program po dnevih

 

PETEK, 4. oktober 2019

 

16.00  Pozdravni nagovor podpredsednice DSKP Tanje Petrič

16.20  dr. Nada Grošelj: Prevajanje Plavtovih komedij

16.40  mag. Dušanka Zabukovec: Evelyn Waugh ali kako je roman o smrtno resnem

             poklicu postal zabaven

17.00  Urška P. Černe: Nemška prevodna kultura, vrednote in norme trga

17.20  Razprava

Moderatorka: Anja Naglič

18.00   Odmor za kavo/čaj

18.30   Transborders

Odprtje razstave Transborders, umetniške in dokumentarne retrospektive štiridnevnega Festivala umetnosti, ki je konec avgusta potekal pod geslom »Fluxus ob reki« vzdolž avstrijske meje med Slovenijo vse do tromeje med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko.

Umetniki in umetnice: Ren Aldridge, Nataša Berk, Christian Eisenberger, IRWIN, Slobodan Kajkut, Victor Kégli, Kleft, Philomena Lauprecht, Edith Payer, Mark Požlep, RESANITA, Maruša Sagadin, René Stessl, Maja Smrekar, Markus Waitschacher, Markus Wilfling in drugi.

Kuratorji: Elisabeth Fiedler, Filomeno Fusco in David Kranzelbinder

Postavitev: Studio Magic

Organizacija: Inštitut za umetnost in javni prostor Štajerske in Pavlova hiša (v sodelovanju s festivalom steirischer herbst)

 

(zakuska)

 

SOBOTA, 5. oktober 2019

 

10.00   Julija Potrč Šavli: Prevajanje humorja v finskih slikanicah Tine in Bine

10.20   Nuša Rozman: Smešnost vzvišenega lika v prevodnem delu: primera Zarote bebcev   Johna Kennedyja Toola in Planeta gospoda Sammlerja Saula Bellowa

10.40   Peter Kuhar: POKORNO JAVLJAM – ŠE SEM TUKAJ (Jaroslav Hašek in usoda Dobrega vojaka Švejka v slovenskih prevodih)

11.00  Razprava                   

Moderatorka: dr. Nada Grošelj

11.20   Odmor za kavo/čaj

11.40  dr. Lars Felgner: Prevajanje kot kulturni transfer – Ravnanje s kulturno pogojenimi

            »signalnimi besedami« na primeru prevoda kultne knjige Pot Nejca Zaplotnika

12.00   dr. Erwin Köstler: Kako prevajati renesančni roman iz današnjega časa?

12.20 Razprava

Moderatorka: Julija Potrč Šavli

13.00  kosilo

Zum Lindenhof, Laafeld/Potrna 22, Bad Radkersburg, Avstrija,

https://www.zumlindenhof.at/

15.00 Po Potrni in okrog

17.00  Okrogla miza: Slovenska književnost na nemškem knjižnem trgu.

            O prevajanju, presajanju, pobiranju in drugih vrtnih opravilih

            Gosta: Daniela Kocmut in Sebastian Walcher

            Povezuje: Tanja Petrič

19.00  večerja

vinotoč Hoamathaus, Laafeld/Potrna 36, Bad Radkersburg, Avstrija; https://hoamathaus.at/

 

NEDELJA, 6. oktober 2019

 

Poldnevna ekskurzija v okolico Gornje Radgone

 

Zbirališče ob 9.30 na parkirišču Pivohrama Golar in Doma penine (ob mostu čez reko Muro), kjer nas počaka minibus in nas odpelje proti Negovi, starodavnemu naselju na obrobju Slovenskih goric.

Ob 10.00 sledita vodeni ogled gradu Negova skozi zgodovino in ogled zeliščnega vrta, nato se bomo sprehodili po kraju Negova do sramotilnega kamna, seznanili se bomo tudi z življenjem in delom dr. Antona Trstenjaka in Ivana Krambergerja, dveh najslavnejših negovskih krajanov.  Pot bomo nadaljevali do Ivanjševskega vrelca, kjer bomo pokusili naravno mineralno vodo. Od tam se bomo odpeljali nazaj do Gornje Radgone, do muzeja Špital.

Ob 12.00 sledi vodeni ogled muzeja Špital s stalno razstavo Radgonski mostovi in občasnimi razstavami.

Ob 13.00 pa se bomo podali v kleti Radgonskih goric – Pod skalo, Pod rimskim kolesom in Pod slapom, kjer bomo nazdravili s kozarcem zlate radgonske penine v kleti in s kozarcem mirnega vina v Domu penine.

Ekskurzijo bomo sklenili ob 14.30 s kosilom na bližnjem kmečkem turizmu Borko.

 

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: prosti dostop na spletu

Dogodki in prireditve - 24. 9. 2019

Ozaveščanje o problemih sodobne družbe skozi prevajanje književnosti

 

V sklopu prireditev ob Evropski noči raziskovalcev v petek, 27. 9. 2019,

vas Društvo slovenskih književnih prevajalcev in

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete UL

vabita na literarni večer

Ozaveščanje o problemih sodobne družbe skozi prevajanje književnosti.

Študentje prevajalstva z mentoricami bodo brali prevode iz angleščine, nemščine in francoščine ter predstavili letošnji književni zbornik študentskih prevodov

Cliffhanger 2019.

Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite ob 19.00 na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

Dogodki in prireditve - 3. 9. 2019

Utrinki v sliki z 9. mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti

Delavnice

 

Spremljevalni program

Literarni večeri

Druženje

 

Slovo v Ljubljani

Več fotografij: FB

Mediji o 9. mednarodnem prevajalskem seminarju slovenske književnosti

Nina Medved

Dogodki in prireditve - 13. 8. 2019

9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Maribor, 17. 8.–22. 8. 2019

Začenja se 9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki bo med 17. in 22. avgustom 2019 potekal v Mariboru in Ljubljani. Seminarja se bo letos udeležilo 13 izbranih prevajalk in prevajalcev iz devetih držav: Jie Bao (Kitajska), Paula Braga Šimenc (Romunija), Jelena Budimirović (Srbija), Martina Clerici (Italija), Boštjan Dvořák (Nemčija), María Florencia Ferre (Argentina), Darko Ilin (Srbija), Liza Japelj Carone (Francija), Žana Perkovska (Rusija), Timothy Pogačar (ZDA), Patrizia Raveggi (Italija), Lucia Gaja Scuteri (Italija) in Evgenija Shatko (Rusija).

Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, prevajalci ter slovenskimi in tujimi založbami.

Na dopoldanskih prevajalskih delavnicah se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij, dr. Barbare Pregelj in dr. Đurđe Strsoglavec, ukvarjali z izbranim odlomki iz romanov Jezero Tadeja Goloba, Primerljivi hektarji Nataše Kramberger ter z zgodbicami za otroke in mladino Mala pošast Mici in Mici iz 2. a Majde Koren. Cilj delavnic je poglabljanje poznavanja avtorjevega oz. avtoričinega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki pripeljejo do objave knjižnega prevoda.

Ob delavnicah bodo seminaristi poslušali predavanja slovenskih strokovnjakov na teme prevajanja in prevodoslovja, sodobne slovenske književnosti, založništva in promocije slovenske literature. Letos bodo kot predavatelji sodelovali dr. Štefan Vevar, prevajalec in prevodoslovec, s predavanjem »Vrvohodska umetnost prevajanja. Med teorijo in prakso«, Andrej Ilc, vodja uredništva za leposlovje pri Mladinski knjigi, s predavanjem »Slikanica ima besedo« in dr. Alojzija Zupan Sosič, slovenistka in predavateljica na Filozofski fakulteti v Ljubljani, s predavanjem »Sodobni slovenski roman«. Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, pa bo izvedla delavnico priprave »Book proposal« in prevajalcem predstavila mehanizme in možnosti (so)financiranja leposlovja, prevodov in prevajalcev slovenske književnosti. Prevajalci in prevajalke se bodo udeležili še predvečera letošnjih Dnevov poezije in vina »Stihi pod steno« v kamnolomu Pruh nad Svečino, srečali pa se bodo tudi s tujimi založniki in novinarji, ki se bodo v Sloveniji mudili v okviru študijskega potovanja v organizaciji Javne agencije za knjigo.

Ob večerih bodo potekali literarni večeri ter tematski kulturni program. Strokovni del programa je namenjen udeležencem seminarja, večerni dogodki z gostovanji avtorjev pa so namenjeni vsej zainteresirani javnosti.

Program seminarja po dnevih in predstavitve slovenskih strokovnih sodelavcev najdete tukaj.

Vljudno vas vabimo na tri literarne dogodke, ki bodo potekali pod okriljem 9. mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti.

V nedeljo, 18. avgusta 2019, ob 18. uri vabimo na ladjico Dravska vila na Lent, na kateri bo ob panoramski vožnji po Dravi potekal literarni večer z uveljavljeno romanopisko in avtorico (literarnih) reportaž Natašo Kramberger. Pogovor z avtorico bo vodila Zora A. Jurič. Flosarske, lentovske in druge dravske zgodbe pa bo ob vožnji pripovedovala dr. Jerneja Ferlež.

Vstopnine ni, število mest na ladjici je omejeno. V primeru dežja bo prireditev potekala v pokritem delu ladjice.

Več o dogodku: https://www.facebook.com/events/424700011466215/

 

V ponedeljek, 19. avgusta 2019, bo ob 18. uri v Čitalnici v parku, v paviljonu Mestnega parka Maribor, potekal otroški program z delavnicami in predstavitvijo dela uveljavljene mladinske pisateljice Majde Koren, ki se je s svojo prebrisano in nagajivo Mici prikupila tako otrokom kot odraslim. Dogodek je namenjen predvsem otrokom med 6. in 10. letom starosti in bo potekal v sodelovanju z Zavodom MARS Maribor. Dogodek bo povezovala Vojka Miklavc.

V primeru dežja bo dogodek potekal v Marsovi izbi v Vetrinjskem dvoru (Vetrinjska ulica 30, Maribor).

Več o dogodku: https://www.facebook.com/events/706304056483593/

 

V sredo, 21. avgusta 2019, pa ob 19. uri v Multimedijskem centru KIBLA (Ulica kneza Koclja 9, Maribor) gostimo večkrat nagrajenega pisatelja in uspešnega kriminalkarja Tadeja Goloba. Pogovor z avtorjem bo vodil Nino Flisar. Večer bo potekal v sodelovanju z Založbo Goga in je sofinanciram s sredstvi programa »Creative Europe« Evropske unije.

Več o dogodku: https://www.facebook.com/events/442802436309254/

 

9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti bo potekal v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev in s finančno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Lokalni gostitelj in soorganizator seminarja je Mladinski kulturni center Maribor.

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na:

Tanja Petrič, vodja projekta: tanja.petric1@guest.arnes.si, 031 372 540

Foto: Kristijan Robič, 2018

Ne spreglejte - 23. 7. 2019

Nagrada Fabjana Hafnerja 2019: ponovitev in razširitev razpisa

 

Nagrada Fabjana Hafnerja 2019 (za najboljši prevod iz nemščine v slovenščino):

ponovitev in razširitev razpisa z dne 15. avgusta 2019.

 

Spoštovani,

glede na dejstvo, da so nas ob razpisanih delih (proza, esejistika, poezija ter otroška in mladinska književnost) dosegli tudi prevodi z drugih področji, ki jih do sedaj nismo upoštevali, smo se odločili, da razpis – sedanji in vse prihodnje – razširimo. Prav tako se je v vmesnem času izkazalo, da se bo vlada zvezne dežele Koroške tudi finančno udeležila pri nagradi z zneskom v višini 2000 evrov.  

Zdi se nam prav, da prevajalkam in prevajalcem sporočimo nove okvirne pogoje in obenem razširimo razpis za dve ključni kategoriji, in sicer z dramatiko in humanistiko. Rok novih prijav moramo zaradi podelitve omejiti na dva tedna, in sicer do 30. septembra. 

Goethe-Institut Ljubljana v sodelovanju z Literarisches Colloquium Berlin in Musil-Institutom (Univerza v Celovcu) podeljuje nagrado Fabjana Hafnerja, ki želi nagraditi najboljše prevode iz slovenskega v nemški jezik in obratno. Leta 2017 je bila prvič podeljena nagrada za izjemen prevod iz nemškega v slovenski jezik na Slovenskem knjižnem sejmu, leta 2018 pa za izjemen prevod in slovenščine v nemščino na Leipziškem knjižnem sejmu. Nagrade bodo po tem vrstnem redu podeljene tudi v prihodnje. Nagrada je poimenovana po prevajalcu, pesniku in literarnem zgodovinarju Fabjanu Hafnerju (1966–2016), ki je na področju prevajanja tako v slovenskem kot v nemškem govornem prostoru pustil neizbrisljivo sled.

Častni pokrovitelji nagrade Fabjana Hafnerja so predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Goethe-Instituta e.V. prof. dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann, deželni glavar zvezne dežele Koroške Dr. Peter Kaiser in veleposlanik Republike Nemčije v Sloveniji Klaus Riedel.

NAGRADA

Nagrada Fabjana Hafnerja za leto 2019 za izjemen prevod iz nemškega v slovenski jezik bo podeljena novembra 2019 v okviru Slovenskega knjižnega sejma za izredne dosežke na področju prevajanja humanistike, proze, dramatike, esejev, poezije ter otroške in mladinske književnosti (celotno nemško govorno področje). Nagrada zajema enomesečno štipendijo za ustvarjanje na rezidenci Literarisches Colloquium Berlin (vključno s potnimi stroški in bivanjem), denarno nagrado v višini 4000 evrov* in branje s pogovorom v Musil-Institutu.

*V primeru, da se nagrajenka ali nagrajenec ne odloči za obisk LCB-ja, se izplača zgolj denarna nagrada.

STROKOVNA KOMISIJA

Za najboljši prevod bosta glasovali dve strokovni komisiji. O najboljšem prevodu iz nemškega v slovenski jezik odloča slovenskogovoreča strokovna komisija, o najboljšem prevodu iz slovenskega v nemški jezik pa nemškogovoreča strokovna komisija.

Žirija za leto 2019: dr. Irena Samide, dr. Tanja Žigon, Brane Čop

PRIJAVA

Prijavna dokumentacija vsebuje življenjepis, bibliografijo prevajalca/-ke in delo v izvirniku in prevodu, ki je izšlo v letih 2016–2019 in je s področja leposlovja: humanistika, dramatika, proza, esejistika, poezija ter otroška in mladinska književnost. V poštev pridejo dela iz celotnega nemškega govornega prostora. Vsak/-a prevajalec/-ka se lahko prijavi samo z enim prevedenim delom. Prijavo lahko pošlje bodisi prevajalec/-ka sam/-a bodisi jo pošlje založba, ki je delo izdala.

Prosimo, da pošljete prijavno dokumentacijo s priporočeno pošto na naslov: Goethe-Institut Ljubljana (dr. Urban Šrimpf), Mirje 12, 1000 Ljubljana in na e-naslov kultur-ljubljana@goethe.de; izvirnik je mogoče poslati tudi zgolj v elektronski obliki.

Rok za oddajo prijave: 30. september 2019.

O rezultatih izbora bodo kandidati obveščeni po 10. novembru 2019. Vsi že prispeli prevodi so samodejno registrirani za nov razpis.

Kontaktna oseba v primeru vprašanj je dr. Urban Šrimpf: 01 3000 314; urban.srimpf@goethe.de.

Nagrada v obratno smer – za najboljši prevod iz slovenščine v nemščino – bo podeljena na Leipziškem knjižnem sejmu marca 2020. Prijave bodo odprte predvidoma jeseni.

- 18. 6. 2019

Mednarodni prevajalski simpozij DSKP 2019

 

 

 

POZIV K SODELOVANJU

NA TRADICIONALNEM

MEDNARODNEM PREVAJALSKEM SIMPOZIJU

DRUŠTVA SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV 2019

 

 

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

letošnji prevajalski simpozij bo potekal od 4. do 6. oktobra 2019 v Pavlovi hiši v Potrni na avstrijskem Štajerskem.

 

Izbrane teme simpozija so:

Prevajanje antičnih besedil

Prevajanje humorja

Prevajanje slovenske literature v nemščino

 

Če vas katera od tem zanima in bi želeli sodelovati s prispevkom, prosimo, pošljite prijavo skupaj z naslovom referata in kratkim vsebinskim povzetkom do 1. septembra 2019 na elektronski naslov: dskp@dskp-drustvo.si.  

 

Prijazno povabljeni k sodelovanju!

za UO DSKP

dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica

 

V sodelovanju z ustanovo Pavelhaus / Pavlova hiša.

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

Foto: http://www.pavelhaus.at/cm/home/detail/

Ne spreglejte - 18. 6. 2019

Uradne ure DSKP znova 3. 9. 2019

Od 27. junija 2019 do 29. avgusta 2019 ne bo uradnih ur. Dosegljivi smo po elektronski pošti.

Dogodki in prireditve - 18. 6. 2019

9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

 

9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Maribor, 17. 8.–22. 8. 2019

Znanih je 13 izbranih prevajalk in prevajalcev slovenske književnosti iz devetih držav, ki bodo med 17. in 22. avgustom 2019 sodelovali na 9. mednarodnem prevajalskem seminarju slovenske književnosti v Mariboru in Ljubljani.

 

Letošnji udeleženke in udeleženci so: Jie Bao (Kitajska), Paula Braga Šimenc (Romunija), Jelena Budimirović (Srbija), Martina Clerici (Italija), Boštjan Dvořák (Nemčija), María Florencia Ferre (Argentina), Darko Ilin (Srbija), Liza Japelj Carone (Francija), Žana Perkovska (Rusija), Timothy Pogačar (ZDA), Patrizia Raveggi (Italija), Lucia Gaja Scuteri (Italija) in Evgenija Shatko (Rusija).

 

Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, prevajalci ter slovenskimi in tujimi založbami.

Na dopoldanskih prevajalskih delavnicah se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij ukvarjali z izbranim odlomki iz knjig Tadeja Goloba, Nataše Kramberger in Majde Koren. Cilj delavnic je poglabljanje poznavanja avtorjevega oz. avtoričinega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki pripeljejo do objave knjižnega prevoda. Ob delavnicah bodo seminaristi poslušali predavanja slovenskih strokovnjakov na teme prevajanja in prevodoslovja, sodobne slovenske književnosti, založništva in promocije slovenske literature, srečali pa se bodo tudi s tujimi založniki in novinarji, ki se bodo v Sloveniji mudili v okviru študijskega potovanja v organizaciji Javne agencije za knjigo RS.  

9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti bo potekal v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev in s finančno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Lokalni gostitelj in soorganizator seminarja je Mladinski kulturni center Maribor.

Foto: Kristijan Robič, 2018

- 31. 5. 2019

Lavrinova diploma za leto 2019 Darji Betocchi

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je Lavrinovo diplomo za leto 2019, priznanje za pomemben prispevek na področju posredovanja slovenske književnosti v druge jezikovne kulture, 29. 5. 2019 podelilo prevajalki Darji Betocchi.

Podelitev je bila združena z Večerom slovenskega prevajanja, na katerem so se z odlomki iz svojih novejših prevodov predstavile ugledne slovenske prevajalke:

Saša Jerele: Nathalie Léger, Bela obleka;

Vesna Velkovrh Bukilica: Antonio Di Benedetto, Zama;

Suzana Koncut: Négar Djavadi, Dezorientalka;

Seta Knop: Ivan Medenica, Tragedija iniciacije ali nestanovitni princ;

Marjeta Drobnič: Andrés Neuman, Stvari, ki jih ne narediva.

Prireditev je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

Medijski odzivi in objave:

MMC

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/priznanje-za-darjo-betocchi-ki-presaja-slovenske-literate-v-italijanscino/489472

STA

https://www.sta.si/2641610/lavrinova-diploma-za-posredovalko-slovenske-kulture-v-italiji-darjo-betocchi

Primorski dnevnik

https://www.primorski.eu/kultura/darja-betocchi-prejemnica-lavrinove-diplome-2019-KE262491

Dnevnik

https://www.dnevnik.si/kultura/knjiga

La casa di carta papirnata hiša

https://lacasadicartapapirnatahisa.wordpress.com/2019/05/30/darja-betocchi/

Friuli multi etnico blog

https://friulimultietnicoblog.wordpress.com/2019/05/30/darja-betocchi/

Foto: Vinko Avsenak

- 22. 5. 2019

Podelitev Lavrinove diplome za leto 2019

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

vabi na

podelitev Lavrinove diplome,

priznanja za pomemben prispevek na področju

posredovanja slovenske književnosti v druge jezikovne kulture,

prevajalki

Darji Betocchi.

 

Podelitev bo združena z

Večerom slovenskega prevajanja,

na katerem se bodo z odlomki iz svojih novejših prevodov

predstavile ugledne slovenske prevajalke:

 

Saša Jerele: Nathalie Léger, Bela obleka;

Vesna Velkovrh Bukilica: Antonio Di Benedetto, Zama;

Suzana Koncut: Négar Djavadi, Dezorientalka;

Seta Knop: Ivan Medenica, Tragedija iniciacije ali nestanovitni princ;

Marjeta Drobnič: Andrés Neuman, Stvari, ki jih ne narediva.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite

v sredo, 29. maja 2019, ob 20.00

v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: FOTODAMJ@N

Ne spreglejte - 17. 5. 2019

9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, Maribor, 17.–22. avgust 2019

9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Maribor, 17.–22. avgust 2019

 

VABILO

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK RS) vabita na 9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki bo potekal od 17. do 22. avgusta 2019 v Mariboru.

Mednarodni prevajalski seminar bo predvidoma 12 izbranim uveljavljenim in perspektivnim prevajalcem slovenske književnosti ponudil vpogled v aktualno stanje sodobne slovenske književnosti in možnost sodelovanja s slovenskimi avtorji, kritiki, založniki, predavatelji in tujimi kolegi. Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, založbami in prevajalci.

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Na vsakodnevni dopoldanski prevajalski delavnici se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjali z izbranim odlomkom. Cilj tovrstnega dela je poglabljanje poznavanja avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki pripeljejo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela.

Izbrani avtorji in avtorica ter njihova dela so:

 1. Tadej Golob: Jezero. Novo mesto: Založba Goga 2016. (kriminalni roman)
 2. Majda Koren: Mala pošast Mici. Ljubljana: Mladinska knjiga 2014. Mici iz 2. a. Ljubljana: Mladinska knjiga 2017, 1. ponatis. (zgodbe za otroke)
 3. Nataša Kramberger: Primerljivi hektarji. Ljubljana: LUD Literatura 2017. (roman)

 

Drugi del seminarja sestavljajo predstavitve in predavanja slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, založništva in promocije slovenske literature. Ob večerih bodo potekali literarni večeri ter tematski kulturni program.

Vse prireditve, predavanja in diskusije bodo potekali v slovenskem jeziku.

Dokončen program s terminsko razdelitvijo po dnevih bodo izbrani kandidati prejeli najpozneje 14 dni pred pričetkom seminarja

Odlomke iz besedil (ok. 7–10 strani na vsako od izbranih del, skupaj ok. 30 strani) bodo izbrani kandidati prejeli po izteku izbora po elektronski in/ali navadni pošti. Vsa besedila je treba prevesti najpozneje do petka, 9. avgusta 2019, in jih poslati na elektronski naslov jak.seminar@yahoo.com.

Komu je seminar namenjen?

Ciljna skupina mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti so književni prevajalci z vsega sveta, ki se ukvarjajo s prevajanjem slovenske književnosti.

Prevajalci so lahko za mednarodni prevajalski seminar izbrani le vsako drugo leto. Prednostno bodo glede na strokovne reference obravnavani književni prevajalci, ki se na seminar prijavljajo prvič, in prevajalci, ki prevajajo v angleščino, francoščino, italijanščino, kitajščino, nemščino in španščino.  

Izbrani prevajalci se zavežejo, da bodo:

Izbranim udeležencem ponujamo:

 

Rok in način prijave

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na predpisanem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge (motivacijsko pismo in tabelarični življenjepis) ter vse podatke, določene v dokumentaciji.

Kandidati morajo v celoti izpolnjeno vlogo poslati na elektronski naslov:

jak.seminar@yahoo.com.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave vabila na spletni strani DSKP, tj. v petek, 17. maj 2019, in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 31. maj 2019.

Dokumentacija obsega:

- besedilo vabila,

- prijavni obrazec.

Vso dokumentacijo je treba oddati v wordovi datoteki (tudi prijavni obrazec).

Dokumentacija je na voljo na spletni strani DSKP (http://www.dskp-drustvo.si/).

Kontaktna oseba

Tanja Petrič

Elektronski naslov: jak.seminar@yahoo.com 

Obveščanje o izboru

Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o izboru obveščeni najpozneje v 10 dneh po zaključku prijavnega roka.

 

 

Izvedbo prevajalskega seminarja omogoča Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: Kristijan Robič

Dogodki in prireditve - 16. 5. 2019

Sejem akademske knjige Liber.ac 2019

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

od 21. do 23. maja 2019 vabljeni na letošnji Sejem akademske knjige Liber.ac v Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto v Ljubljani,

kjer bodo na prodaj tudi publikacije Društva slovenskih književnih prevajalcev (po ugodnih cenah) in

kjer bodo vse tri dni potekali spremljevalni dogodki pod krovnim naslovom Odprta znanost in univerzitetno založništvo.

Program najdete tu.

- 23. 4. 2019

Predstavljena Bela knjiga o prevajanju

 

Stanovske organizacije za ureditev položaja prevajalcev, tolmačev in lektorjev v Sloveniji

Danes je bila na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev in Lektorskega društva Slovenije javna predstavitev Bele knjige o prevajanju, ki predstavlja stanje, analizo, sistemske in posamične izzive ter primere dobre prakse na pogosto prezrtem področju jezikovnih poklicev v Sloveniji. Gre za prvi tak dokument v slovenskem prostoru, pri katerem so sodelovala vsa društva prevajalcev, podnaslavljalcev, tolmačev in lektorjev, vse slovenske univerze, ki izobražujejo te profile, in nekatere nevladne organizacije.

Bela knjiga o prevajanju je prvi korak v prizadevanju za ureditev položaja in statusa jezikovnih poklicev, ki so vse bolj podvrženi tržnim pritiskom in tveganju prekarnosti, čeprav je prevodna dejavnost gradnik slovenskega jezika in književnosti ter še danes temeljno orodje, ki slovensko kulturo in družbo umešča na svetovni zemljevid.

Bela knjiga prinaša prispevke 40 avtorjev in avtoric, razvrščene v šest tematskih sklopov. Iz prvega, kjer so predstavljene (nove) oblike prevajanja, je razvidno, da je to v vseh svojih oblikah in različicah izjemno dinamična in hitro spreminjajoča se dejavnost, ki se odziva na potrebe v družbi (priseljevanje, internacionalizacija, nove tehnologije). Posebno poglavje je namenjeno popisu infrastrukture slovenskega prevajanja, ki se osredinja na oris vloge društev, izobraževanja in zaposlitvenih možnosti prevajalcev. V tem poglavju so predstavljene tudi študijske možnosti prevajanja, tolmačenja in lektoriranja.

Svoje poglavje predstavljajo analize različnih anket med prevajalci, tolmači in lektorji, pregled sistemskih izzivov (predvsem jezikovne politike, prekarizacije in feminizacije poklicev jezikovnih praktikov) ter specifičnih izzivov (korektna avtorska pogodba, knjižnično nadomestilo, dobiček prevajalske industrije in delovanje prevajalskih agencij, izobraževanje ter specifične zdravstvene težave).

Kot primeri dobre prakse so predstavljeni odzivi prevajalske skupnosti, zlasti na področju komunikacijskega povezovanja (forumi, seminarji), projektov mentoriranja in mednarodnega povezovanja.

Avtorji Bele knjige o prevajanju so želeli podrobneje predstaviti posebnosti poklicev znanstvenih, književnih in podnaslovnih prevajalcev, konferenčnih in sodnih tolmačev ter lektorjev, s čimer si prizadevajo za večjo prepoznavnost in uveljavitev prevoda v slovenski družbi ter primeren jezikovni izraz, predvsem pa stremijo k vzpostavitvi dialoga z delodajalci in odločevalci v smeri regulacije teh poklicev z določitvijo minimalne izobrazbe in osnovnih poklicnih standardov, tudi v obliki nacionalnega registra poklicnih tolmačev, prevajalcev in lektorjev.

Bela knjiga o prevajanju je prosto dostopna na spletni strani Društva slovenskih književnih prevajalcev http://www.dskp-drustvo.si/ in http://www.belaknjigaoprevajanju.si/.

Dogodki in prireditve - 17. 4. 2019

Pesem v krvi z Alešem Bergerjem

   

NOČ KNJIGE 2019

Knjižnica A. T. Linharta Radovljica in Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabita na literarni večer

 

Pesem v krvi,

na katerem bo gost pisatelj, prevajalec, gledališki in literarni kritik,

dramatik, založnik in Prešernov nagrajenec Aleš Berger.

Z njim se bo pogovarjala Alenka Bole Vrabec.

Vznemirljiv literarni večer bo dopolnil Linhartov oder, zaključila pa oblizek in kupica.

 

TOREK, 23. APRIL 2019, ob 19.30

v Knjižnici A. T. Linharta, Vurnikov trg 1, Radovljica

- 16. 4. 2019

Tiskovna konferenca: Bela knjiga o prevajanju

 
   

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO

Torek, 23. april 2019, ob 13.00, Društvo slovenskih književnih prevajalcev,

Tomšičeva 12, Ljubljana

 

Bela knjiga o prevajanju 2018 je prvi in doslej edini celovit dokument o položaju prevajalcev, tolmačev, podnaslavljalcev in lektorjev v Sloveniji, ki predstavlja analizo stanja, sistemske in posamezne izzive ter primere dobre prakse. Pri pripravi so sodelovala vsa slovenska strokovna društva, 40 avtorjev, vse slovenske univerze in nekatere nevladne organizacije. Namenjena je vsem praktikom s tega področja, uporabnikom storitev in odločevalcem.

Na tiskovni konferenci bomo podrobneje predstavili posamezna poglavja, predvsem pa razpravljali o urejanju posameznih odprtih vprašanj in vzpostavitvi dialoga med vsemi deležniki.

Sodelovale bodo:

dr. Barbara Pregelj, glavna urednica Bele knjige o prevajanju

Nada Primožič, Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije

Polona Mertelj, predsednica Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev

mag. Andreja Skarlovnik Ziherl, predsednica Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije

dr. Jana Zidar Forte, Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije

Polona Brumen, Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT

Kristina M. Pučnik, predsednica Lektorskega društva Slovenije

 

Tiskovno konferenco bo moderirala dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev.

Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo, da udeležbo potrdite na naslov dskp@dskp-drustvo.si  najpozneje do petka, 19. 4. 2019.

 

 

        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ne spreglejte - 5. 4. 2019

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2019 (štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah).

 

Rok za oddajo vlog se izteče 6. 5. 2019.

 

Besedilo razpisa in vso potrebno dokumentacijo najdete tu: http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/jr5-stipendije-2019-355/

Dogodki in prireditve - 5. 4. 2019

Zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade DSKP

Zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade DSKP

Društvo slovenskih književnih prevajalcev razpisuje zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade:

 

 1. za Sovretovo nagrado, nagrado za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
 2. za Jermanovo nagrado za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
 3. za nagrado Radojke Vrančič, priznanje za mladega prevajalca, za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, in sicer prevajalcev, rojenih leta 1984 ali pozneje.

 

Predloge bo obravnavala komisija za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev. Nagrade bomo podelili jeseni.

 

Prosimo, da predloge za nagrade za leto 2018 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim izvodom prevoda in izvirnim besedilom posredujete do četrtka, 23. 5. 2019, po pošti na naslov:

 

Komisija za nagrade in priznanja pri DSKP

Tomšičeva 12

1000 Ljubljana

 

Prosimo, da na kuverti jasno označite, za predlog katere nagrade gre.

 

Razpisni pogoji za podelitev Sovretove nagrade za leto 2019:

 

Razpisni pogoji za podelitev Jermanove nagrade za leto 2019:

 

Razpisni pogoji za podelitev nagrade Radojke Vrančič za leto 2019:

 

Pravilnike o nagradah najdete tukaj.

Ne spreglejte - 15. 3. 2019

Zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade DSKP

Zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade DSKP

Društvo slovenskih književnih prevajalcev razpisuje zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade:

 

 1. za Sovretovo nagrado, nagrado za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
 2. za Jermanovo nagrado za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
 3. za nagrado Radojke Vrančič, priznanje za mladega prevajalca, za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, in sicer prevajalcev, rojenih leta 1984 ali pozneje.

 

Predloge bo obravnavala komisija za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev. Nagrade bomo podelili jeseni.

 

Prosimo, da predloge za nagrade za leto 2018 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim izvodom prevoda in izvirnim besedilom posredujete do četrtka, 23. 5. 2019, po pošti na naslov:

 

Komisija za nagrade in priznanja pri DSKP

Tomšičeva 12

1000 Ljubljana

 

Prosimo, da na kuverti jasno označite, za predlog katere nagrade gre.

 

Razpisni pogoji za podelitev Sovretove nagrade za leto 2019:

 

 

Razpisni pogoji za podelitev Jermanove nagrade za leto 2019:

 

Razpisni pogoji za podelitev nagrade Radojke Vrančič za leto 2019:

 

 

Pravilnike o nagradah najdete tukaj (Sovretova nagrada, Jermanova nagrada, nagrada Radojke Vrančič).

Dogodki in prireditve - 14. 3. 2019

Zgodbe v oblačkih (prevajanje risoromanov in stripov)

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi na

pogovorni večer

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

Zgodbe v oblačkih

(prevajanje risoromanov in stripov)

z Anjo Golob

v sredo, 20. marca 2019, ob 19.30

na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev,

Tomšičeva 12, Ljubljana.

 

Risoroman in strip sta v svetu, v katerem slika vse bolj prevladuje, izjemno priljubljena žanra. O posebnostih prevajanja stripov in risoromanov, o zanimanju zanje pri bralcih in o njihovi prihodnosti se bo z urednico in prevajalko stripov in risoromanov Anjo Golob pogovarjal Iztok Ilc.

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Anja_Golob

Ne spreglejte - 21. 2. 2019

Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

obveščamo vas, da je objavljen Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila: http://www.jakrs.si/knjiznicno-nadomestilo/poziv-avtorjem/

 

Lep pozdrav,

DSKP

Dogodki in prireditve - 24. 1. 2019

Večer odprtih vrat

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

vabi na

 

VEČER ODPRTIH VRAT,

 

tradicionalno zimsko prireditev Društva.

Letos se bodo s prevodi predstavili:

 

Anja Božič: Petrarka, Pisma prijateljem,

Igor Harb: Frank Herbert, Peščeni planet, in Andy Weir, Artemis,

Iva Klemenčič: Anna Höglund, Biti jaz, in Brit Bildøen, Pot Adama Hiortha,

Péter Kóša: Vilmos Kondor, Budimpešta noir,

Martin Petrovčič: Adam Makos in Larry Alexander, Višji klic,

Alexandra Natalie Zaleznik: Noëmi Lerch, Kmetica.

 

 

Vrata v prostore Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12 v Ljubljani

odpremo

v sredo, 30. januarja 2019, ob 19.30.

 

Pridite!

Foto: Andreja Lapuh

- 13. 12. 2018

Prevajanje klasičnih kanoniziranih besedil

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi na

zadnji letošnji pogovorni večer

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

 

Prevajanje klasičnih kanoniziranih besedil

z Jeleno Isak Kres, Jero Ivanc, Matejem Hriberškom

in Nado Grošelj

 

v sredo, 19. decembra 2018, ob 19.30

na sedež Društva

na Tomšičevi 12, Ljubljana.

 

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

Foto: https://www.potovanje.si/

Ne spreglejte - 7. 12. 2018

Namenitev dela dohodnine Društvu slovenskih književnih prevajalcev

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

kot veste, lahko do 0,5 % svoje dohodnine namenite tudi posameznim društvom.

Znova vas prosimo, da se odločite za stanovsko društvo, DSKP.

 

O tem je treba davčni urad obvestiti do 31. decembra 2018.

 

To lahko storite takole:

1. V času uradnih ur pridite na sedež Društva (Tomšičeva 12, Ljubljana) in vse uredimo mi, vi se samo podpišete.

2. Zahtevo natisnite, izpolnite in podpisano pošljite na pristojni davčni urad (upravičenec: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, davčna številka upravičenca: 72520990).

3. Zahtevo oddajte prek sistema e-Davki na spletni strani http://edavki.durs.si ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

 

Hvaležen pozdrav,

za UO DSKP

dr. Đurđa Strsoglavec

Dogodki in prireditve - 6. 12. 2018

Spominski večer, posvečen Andreju Capudru, Lučki Jenčič, Primožu Simonitiju in Cirilu Zlobcu

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

vabi na

spominski večer,

posvečen

 

Andreju Capudru (1942–2018),

Lučki Jenčič (1949–2018),

Primožu Simonitiju (1936–2018)

in

Cirilu Zlobcu (1925–2018),

 

v četrtek, 13. decembra 2018, ob 19.30

 

na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

 

 

- 5. 12. 2018

Dragan Velikić in njegovi prevajalci

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

vabi na

pogovorni večer

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

 

Dragan Velikić in njegovi prevajalci

 

z Majo Kraigher, Matejem Krajncem, Urbanom Belino

in Đurđo Strsoglavec

 

v sredo, 12. decembra 2018, ob 19.00

 

na Vodnikovo domačijo

na Vodnikovo cesto 65, Ljubljana.

 

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: Vesna Požgaj Hadži

Dogodki in prireditve - 26. 11. 2018

Nagrada Radojke Vrančič za leto 2018 Sari Virk

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

je

v okviru

Pisateljskega odra

na

34. Slovenskem knjižnem sejmu

v petek, 23. novembra 2018, ob 18.30

podelilo

 NAGRADO RADOJKE VRANČIČ,

priznanje za mladega prevajalca, za leto 2018,

Nagrado Radojke Vrančič za leto 2018 je prejela prevajalka

Sara Virk za prevoda: Mario Benedetti, Drugo nebo (Mladinska knjiga, 2017), in Augusto Monterroso, Zgodbe, basni, utrinki (Cankarjeva založba, 2017).

 

Medijski odzivi:

Dnevnik

https://www.dnevnik.si/1042848083

MMC RTV SLO

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/prevajalsko-nagrado-radojke-vrancic-prejme-sara-virk/471908

BUKLA

https://www.bukla.si/revija-bukla/prejemnica-nagrade-radojke-vrancic-2018.html

 

 

Nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: Vinko Avsenak

- 20. 11. 2018

Podelitev nagrade Radojke Vrančič za leto 2018

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

vabi na

 

 podelitev nagrade Radojke Vrančič,

priznanja za mladega prevajalca, za leto 2018,

ki bo v okviru

Pisateljskega odra

na

34. Slovenskem knjižnem sejmu

v petek, 23. novembra 2018, ob 18.30

v Cankarjevem domu

(Velika sprejemna dvorana)

z neposrednim prenosom na programu Ars.

 

Nagrado Radojke Vrančič za leto 2018 prejme

 

prevajalka Sara Virk za prevoda: Mario Benedetti, Drugo nebo (Mladinska knjiga, 2017), in Augusto Monterroso, Zgodbe, basni, utrinki (Cankarjeva založba, 2017).

 

 

Nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

Foto: osebni arhiv.

Ne spreglejte - 16. 11. 2018

Prevajalski seminar slovenske književnosti za prevajalce iz slovenščine v nemščino

 

 

Prevajalski seminar slovenske književnosti

za prevajalce

iz slovenščine v nemščino

 

Ljubljana, 21. 11.–24. 11. 2018

 

Med 21. in 24. novembrom 2018 bo Društvo slovenskih književnih prevajalcev v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije in v povezavi s 34. slovenskim knjižnim sejmom izvedlo tretji specializirani prevajalski seminar za prevajalke in prevajalce slovenske književnosti v nemščino. Enajst izbranih seminaristk in seminaristov iz Avstrije, Nemčije in Slovenije se bo tri dni poglobljeno ukvarjalo z romanom Mazohistka Katje Perat (Beletrina, 2018) in s knjigama Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom (Miš Založba, 2016) in Molitvice s stopnic (Mladinska knjiga, 2016) Petra Svetine.Mentorica delavnic bo prevajalka in tolmačka Rosemarie Linde s sodelavcema, prevajalcema in prevodoslovcema Amalijo Maček in Larsom Felgnerjem.

Javna agencija za knjigo je seminar za prevajalce v nemščino uvedla leta 2016 kot podporni ukrep slovenski kandidaturi za častno gostjo na knjižnem sejmu v Frankfurtu, z namenom intenzivnejše izmenjave z nemškim govornim prostorom in povečanja števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del v nemščino. Letošnji seminar bo potekal vzporedno s 34. slovenskim knjižnim sejmom, ki ponuja najširši prostor za mreženje med prevajalci, avtorji in založniki. Prevajalke in prevajalci se bodo srečali tudi z gostujočimi tujimi založniki in uredniki, ogledali si bodo postopek nastajanja knjig pri založbi Mladinska knjiga, srečali se bodo z uveljavljenima kulturnima posrednikoma in slovenskima prevajalcema iz nemščine, Amalijo Maček in Štefanom Vevarjem, ter poslušali predavanje direktorice Javne agencije za knjigo Renate Zamida Frankfurt 2022 in mehanizmi podpore.

Program Prevajalskega seminarja slovenske književnosti za prevajalce iz slovenščine v nemščino.

 

V okviru letošnjega seminarja vas vljudno vabimo na javni literarni dogodek:

V petek, 23. novembra 2018, bo ob 19.00 v dvorani M1/2 v Cankarjevem domu v Ljubljani, potekal portretni večer s Petrom Svetino, večkrat nagrajenim slovenskim avtorjem za otroke in mladino ter odrasle, ki ga bo povezovala Darka Tancer-Kajnih, urednica revije Otrok in knjiga ter članica slovenske sekcije IBBY. Dogodek bo za mednarodne založnike, ki gostujejo v Ljubljani v okviru študijskega obiska JAK, simultano tolmačen v angleščino.

 

Projekt je finančno podrla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

Dogodki in prireditve - 16. 11. 2018

Zakaj potrebujemo Belo knjigo o prevajanju

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi na pogovor

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

 

Zakaj potrebujemo Belo knjigo o prevajanju

v četrtek, 22. novembra 2018, ob 16.00

 

na 34. Slovenski knjižni sejem

(Debatna kavarna v Cankarjevem domu,

tradicionalna lokacija v Prvem preddverju).

 

 

Predstavili bomo aktivnosti, povezane z Belo knjigo o prevajanju, ki nastaja v koordinaciji DSKP, pri njeni pripravi pa sodelujejo vsa slovenska prevajalska društva in združenja ter fakultete in oddelki, kjer se prevajanje poučuje, in je prvi dokument, ki skuša celostno osvetliti stanje prevajanja v Sloveniji. Zato ni nepomembno, kaj bomo vanjo zapisali, kje bodo glavni poudarki in kaj želimo z njo doseči.

 

Sodelujejo: Mateja Seliškar Kenda, Polona Mertelj, Kristina M. Pučnik in Barbara Pregelj.

 

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Ne spreglejte - 13. 11. 2018

Znova redne uradne ure

Od 8. 11. 2018 na Društvu slovenskih književnih prevajalcev uradne ure znova potekajo po ustaljenem urniku. V pisarni smo vam na voljo ob torkih in četrtkih od 10.00 do 13.00.

Dogodki in prireditve - 13. 11. 2018

Jermanova nagrada za leto 2018 Alfredu Leskovcu

 

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

je v četrtek, 8. novembra 2018, ob 19.30

podelilo

 

JERMANOVO NAGRADO ZA LETO 2018.

 

 

 

Jermanovo nagrado za leto 2018 je prejel prevajalec

Alfred Leskovec za prevod dela Psihologija in alkimija Carla Gustava Junga (Ljubljana: Beletrina, 2017).

 

V ožji izbor za Jermanovo nagrado 2018 se je poleg nagrajenca uvrstil še

prevajalec Vid Snoj s prevodom dela John Felstiner: Paul Celan: pesnik, preživelec, Jud (Ljubljana: LUD Literatura, 2017).

 

Medijski odzivi:

 

TV Slovenija 1

https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174574247

STA

https://www.sta.si/2563704/dobitnik-prevajalske-jermanove-nagrade-je-alfred-leskovec

https://www.sta.si/2570978/alfredu-leskovcu-bodo-drevi-izrocili-jermanovo-nagrado

MMC RTVSLO

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/prevod-jungovega-dela-alfredu-leskovcu-prinesel-jermanovo-nagrado/469016

 

Prireditev in nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

 

 

Foto: Vinko Avsenak

- 3. 11. 2018

Podelitev Jermanove nagrade za leto 2018

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi na podelitev

JERMANOVE NAGRADE ZA LETO 2018,

 

ki jo Društvo podeljuje za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.

 

Podelitev bo

v četrtek, 8. novembra 2018, ob 19.30

na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

 

Jermanovo nagrado za leto 2018 prejme prevajalec

Alfred Leskovec za prevod dela Psihologija in alkimija Carla Gustava Junga (Ljubljana: Beletrina, 2017).

 

V ožji izbor za Jermanovo nagrado 2018 se je poleg nagrajenca uvrstil še

prevajalec Vid Snoj s prevodom dela John Felstiner: Paul Celan: pesnik, preživelec, Jud (Ljubljana: LUD Literatura, 2017).

 

Prireditev in nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo

Republike Slovenije.

Foto: Damjan Bogataj

Dogodki in prireditve - 26. 10. 2018

Sovretova nagrada za leto 2018 Urošu Kalčiču

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

je v sredo, 24. oktobra 2018, ob 19.30

podelilo

 

SOVRETOVO NAGRADO ZA LETO 2018.

 

 

Sovretovo nagrado za leto 2018 je prejel

Uroš Kalčič za prevod dveh romanov Donne Tartt: Skrivna zgodovina (The Secret History) in Lišček (The Goldfinch) (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016 in 2017).

 

V ožji izbor za Sovretovo nagrado za leto 2018 se je poleg nagrajenca uvrstila še

Jelena Isak Kres za prevod dela: Homer, Iliada (izbor; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017).

 

Medijski odzivi:

TV Slovenija 1

https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174571080

Delo

https://www.delo.si/kultura/knjiga/sovretova-nagrada-urosu-kalcicu-98330.html

STA

https://www.sta.si/2566941/uros-kalcic-ob-prejemu-sovretove-nagrade-prevajanje-je-obrt

MMC RTVSLO

http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/sovretov-nagrajenec-je-uros-kalcic-suveren-in-bravurozen-prevajalec/467672

 

Prireditev in nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

Foto: Vinko Avsenak

- 17. 10. 2018

Podelitev Sovretove nagrade za leto 2018

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi

na podelitev

SOVRETOVE NAGRADE ZA LETO 2018

v sredo, 24. oktobra 2018, ob 19.30

na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

Sovretovo nagrado za leto 2018 prejme

Uroš Kalčič za prevod dveh romanov Donne Tartt: Skrivna zgodovina (The Secret History) in Lišček (The Goldfinch) (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016 in 2017).

V ožji izbor za Sovretovo nagrado za leto 2018 se je poleg nagrajenca uvrstila še

Jelena Isak Kres za prevod dela: Homer, Iliada (izbor; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017).

 

Prireditev in nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo

Republike Slovenije. 

 

Foto: osebni arhiv.

Dogodki in prireditve - 2. 10. 2018

Prevajalec in njegovi avtorji z Vasjo Bratino

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

vabi na

pogovorni večer

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

Prevajalec in njegovi avtorji

z Vasjo Bratino

 

v petek, 5. oktobra 2018, ob 19.00

 

na Vodnikovi domačiji,

Vodnikova cesta 65,

Ljubljana.

 

S prevajalcem se po pogovarjala dr. Nadja Dobnik.

 

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Ne spreglejte - 27. 9. 2018

Uradne ure DSKP do nadaljnjega samo po e-poti

Do nadaljnjega ne bomo imeli uradnih ur. Dosegljivi smo po e-pošti.

O ponovnem odprtju pisarne vas bomo pravočasno obvestili. Prosimo za razumevanje.

- 27. 9. 2018

Mednarodni prevajalski simpozij DSKP 2018

Mednarodni prevajalski simpozij

Društva slovenskih književnih prevajalcev

(Ljubljana, 5. in 6. oktober 2018)

                       

Izbrane teme simpozija:

Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana (www.vodnikovadomacija.si/)

 

Povzetki predavanj (http://dskp-drustvo.si/images/uploads/povzetki_referatov_simpozij_dskp_2018.docx)

 

PETEK, 5. oktober 2018

 

16.00   Pozdravni nagovor predsednice DSKP dr. Đurđe Strsoglavec

16.20   dr. Barbara Pregelj: Zakaj potrebujemo Belo knjigo o prevajanju?

16.45   dr. Nadja Dobnik: Gospa Bovary v slovenščini - kako nam prevodoslovna teorija lahko pomaga vrednotiti prevode in presojati o njihovem zastaranju

17.10    Borut Kraševec: Prevod romana Samostan Zaharja Prilepina

17.35    Michele Miha Obit: Zakaj slovenska in italijanska literatura nista več vzporedni

18.00     Diskusija

Moderatorka: dr. Đurđa Strsoglavec

18.30   ODMOR za kavo/čaj

19.00   Literarni večer v sklopu cikla Pridobljeno s prevodom:

           Prevajalec in njegovi avtorji –

           s prevajalcem Vasjo Bratino se bo pogovarjala dr. Nadja Dobnik

 

SOBOTA, 6. oktober 2016            

 

10.00   Ravel Kodrič: Pavle Merkù kot prevajalec Srečka Kosovela v italijanščino

10.25   Srečko Fišer: Trikrat Emily Dickinson

10.50   dr. Namita Subiotto: Krmar osmerca ali o verzu Rumena Leonidova v osrednjem ciklu zbirke Slepa nedelja

11.15   Diskusija                    

11.40   ODMOR za kavo/čaj

12.10   dr. Miran Košuta: Prešernov sonet Memento mori v italijanskih prevodnih variacijah

12.35   dr. Nada Grošelj: Slišal sem žerjava glas ali Slišal žerjava sem glas?

13.00   Laura Repovš: Vprašanja metrike pri prevajanju poezije: beležke o špansko-slovenskem primeru

13.25   Diskusija

Moderatorka: Tanja Petrič  

14.00–15.45   KOSILO

16.00–17.30    Vinko Avsenak: Soška fronta in Prežihov Doberdob

                      (multimedijsko predavanje)

 

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

www.bodieko.si/ljubljana-je-zelena-prestolnica-evrope

Ne spreglejte - 18. 9. 2018

Uradne ure DSKP

Obveščamo vas, da uradne ure v četrtek, 20. septembra 2018, odpadejo. Dosegljivi bomo po e-pošti.

 

Lep pozdrav,

pisarna DSKP

Dogodki in prireditve - 14. 8. 2018

Program 8. mednarodnega prevajalskega seminarja

8. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Maribor, 14.–19. avgust 2018

PROGRAM PO DNEVIH

 

Torek, 14. avgust 2018 (Ljubljana)

09.00              Ogled Plečnikove hiše na Trnovem in razstave »Ivan Cankar« v Mestnem muzeju Ljubljana.

12.30–14.00   Pozdravni nagovor direktorice Javne agencije za knjigo RS Renate Zamida in Roka Dežmana, programskega vodje THL; predstavitev JAK in izbranih slovenskih založb ter knjižnih novosti s področja slovenskega leposlovja v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

19.00              Otvoritev seminarja s predstavniki soorganizatorjev, direktorice Javne agencije za knjigo Republike Slovenije Renate Zamida, podpredsednice Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanje Petrič in v. d. direktorice Mladinskega kulturnega centra Maribor in vodje hostla Pekarna Zdenke Borak. Vrt pred hostlom Pekarna.

 

Sreda, 15. avgust 2018

9.00–10.00     Predavanje Vinka Avsenaka Prežihov Voranc na soški fronti.

10.00–11.00   1. delavnica: delo z izbranim besedilom Prežihovega Voranca iz knjige Doberdob.

                       Vodja delavnice: dr. Nada Grošelj.

11.00–11.30   Odmor.

11.30–13.30   1. delavnica: delo z izbranim besedilom Prežihovega Voranca iz knjige Doberdob.

                       Vodja delavnice: dr. Nada Grošelj.

16.00–17.30   Predvajanje slovenskega dokumentarnega filma Doberdob (scenarij in režija Martin Turk).

18.30              Literarni večer z Jano Bauer v okviru Čitalnice v parku (Mestni park Maribor, ob baru Zelena nit, na bazenih). V sodelovanju z Zavodom MARS Maribor. Pogovor in kviz vodi Tanja Petrič. V primeru dežja bo dogodek potekal v prostorih Hostla Pekarna (Ob železnici 16, 2000 Maribor).  

 

Četrtek, 16. avgust 2018

9.00–11.00    2. delavnica: delo z besedilom Jane Bauer Groznovilca in divja zima.

                     Vodja delavnice: dr. Nada Grošelj.

11.00–11.20  Odmor.

11.20–13.20  2. delavnica: delo z besedilom Jane Bauer Groznovilca in divja zima.

                      Vodja delavnice dr. Nada Grošelj in gostja Jana Bauer.

15.45–17.00   Andrej Ilc: Slikanica ima besedo (predavanje).

18.00–20.00   Literarni večer s Tomom Podstenškom in panoramska vožnja z ladjico Dravska vila (pristanišče Lent). Pogovor z avtorjem vodi Zora A. Jurič. Flosarske, lentovske in druge dravske zgodbe pa bo ob vožnji pripovedovala dr. Jerneja Ferlež.

 

Petek, 17. avgust 2018

9.00–11.00     3. delavnica: delo z besedilom Toma Podstenška Papir, kamen, škarje.

                       Vodja delavnice: dr. Đurđa Strsoglavec.

11.00–11.30   Odmor.

11.30–13.30   3. delavnica: delo z besedilom Toma Podstenška Papir, kamen, škarje.

                        Vodja delavnice dr. Đurđa Strsoglavec in gost Tomo Podstenšek.  

16.00–17.30    Anja Kovač, Javna agencija za knjigo RS: Mehanizmi in možnosti (so)financiranja leposlovja, prevodov in prevajalcev slovenske književnosti (predavanje).

19.00               Literarni večer s Stanko Hrastelj (Salon uporabnih umetnosti, Glavni trg 1, Maribor). Pogovor vodi Nino Flisar.  

 

Sobota, 18. avgust 2018

9.00–11.00      4. delavnica: delo z besedili Stanke Hrastelj Igranje in Prva dama.

                        Vodja delavnice: dr. Đurđa Strsoglavec.

11.00–11.20     Odmor.

11.20–13.20     4. delavnica: delo z besedili Stanke Hrastelj Igranje in Prva dama.

                         Vodja delavnice dr. Đurđa Strsoglavec in gostja Stanka Hrastelj.

13.20–13.50     Evalvacija seminarja.

16.00               Degustacija vin pri Stari trti in zgodovinsko-literarni ogled Maribora z dr. Jernejo Ferlež ter zaključna večerja.                          

 

Nedelja, 19. avgust 2018

10.00               Odhod z avtobusom v Ljubljano izpred hostla Pekarna.

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev si pridržuje pravico do morebitne spremembe programa.

 

Program seminarja

Reference slovenskih udeležencev

Seznam gostujočih prevajalk in prevajalcev

Dogodki in prireditve - 9. 8. 2018

8. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

8. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Maribor, 14. 8. – 19. 8. 2018

Foto: Domen Ulbl, 2017

Približuje se 8. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki bo potekal od 14. do 19. avgusta 2018 v Mariboru v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Gostitelj in soorganizator letošnjega seminarja je Mladinski kulturni center Maribor, pri izvedbi kot partnerji sodelujejo tudi: Zavod MARS Maribor, TA Don Travel in Salon uporabnih umetnosti Maribor.

Mednarodni prevajalski seminar bo 12 izbranim uveljavljenim prevajalkam in prevajalcem slovenske književnosti ponudil vpogled v aktualno stanje slovenske sodobne književnosti in možnost sodelovanja s slovenskimi avtorji, kritiki, založniki, predavatelji in tujimi kolegi. Letošnji udeleženci so Dragana Bojanić Tijardović (Srbija), Jelena Dedeić (Srbija), Māra Gredzena (Latvija), Marlena Gruda (Poljska), Kateřina Honsová (Češka), Gabija Kiaušaitė (Litva), Mariana Klymets (Ukrajina), Aleksandra Krasovets (Rusija), Inesa Kuryan (Belorusija), Emese Rajsli (Madžarska), Žarko Milenić (BiH/Hrvaška) in Agnieszka Żuchowska-Arent (Poljska).

Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, prevajalci ter slovenskimi in tujimi založbami.

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Na vsakodnevni dopoldanski prevajalski delavnici, ki bo potekala v prostorih MKC Maribor, se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij, dr. Nade Grošelj in dr. Đurđe Strsoglavec, ukvarjali z izbranim odlomki iz romanov Doberdob Prežihovega Voranca, Igranje in Prva dama Stanke Hrastelj ter Papir, kamen, škarje Toma Podstenška in iz mladinskega dela Groznovilca in divja zima Jane Bauer. Cilj delavnic je poglabljanje poznavanja avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki pripeljejo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela.

Drugi del seminarja sestavljajo predstavitve in predavanja slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, zgodovine, filma, založništva in promocije slovenske literature. Letos bosta kot predavatelja sodelovala Vinko Avsenak, prevajalec in strokovnjak za prvo svetovno vojno, s predavanjem »Prežihov Voranc na soški fronti« in Andrej Ilc, vodja uredništva za leposlovje pri Mladinski knjigi, s predavanjem »Slikanica ima besedo«. Ob večerih bodo potekali literarni večeri ter tematski kulturni program. Strokovni del programa je namenjen udeležencem seminarja, večerni dogodki z gostovanji avtorjev pa so namenjeni vsej zainteresirani javnosti.

Vljudno vas vabimo na tri literarne dogodke, ki bodo potekali pod okriljem 8. mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti.

V sredo, 15. avgusta 2018, bo ob 18.30 uri v Čitalnici v parku, Mestni park Maribor (ob baru Zelena nit, na bazenih) potekal otroški program s kvizom in predstavitvijo dela uveljavljene mladinske pisateljice Jane Bauer, ki se je s svojo prebrisano groznovilco prikupila tako otrokom kot odraslim. Dogodek je namenjen predvsem otrokom med 6. in 10. letom starosti in bo potekal v sodelovanju z Zavodom MARS Maribor.

 

Foto Mike Crawford

V četrtek, 16. avgusta 2018, ob 18. uri vabimo na ladjico Dravska vila na Lent, na kateri bo ob panoramski vožnji po Dravi potekal literarni večer z uveljavljenim romanopiscem in avtorjem kratkih zgodb Tomom Podstenškom. Pogovor z avtorjem bo vodila Zora A. Jurič. Flosarske, lentovske in druge dravske zgodbe pa bo ob vožnji pripovedovala dr. Jerneja Ferlež.

V petek, 17. avgusta 2018, pa ob 19. uri v Salonu uporabnih umetnosti (Glavni trg 1, Maribor) gostimo večkrat nagrajeno pesnico in pisateljico Stanko Hrastelj. Avtorica spada med najmočnejše pesniške in od romanesknega prvenca naprej tudi najizrazitejše pisateljske glasove pri nas. Njena besedila so prevedena v več tujih jezikov. Pogovor z avtorico bo vodil Nino Flisar.

Foto: Marko Kosović

 

Dodatne informacije o programu:

Tanja Petrič, vodja seminarja, tanja.petric1@guest.arnes.si

Razpisno gradivo in dodatne informacije najdete tudi na spletni strani Društva slovenskih književnih prevajalcev.  

Ne spreglejte - 12. 7. 2018

Uradne ure DSKP znova 4. 9. 2018

Od 17. julija 2018 do 31. avgusta 2018 ne bo uradnih ur. Dosegljivi smo po elektronski pošti.

- 12. 7. 2018

Mednarodni prevajalski simpozij DSKP 2018

POZIV K SODELOVANJU

NA TRADICIONALNEM MEDNARODNEM SIMPOZIJU

DRUŠTVA SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV 2018

 

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

letošnji prevajalski simpozij bo potekal 5. in 6. oktobra 2018 v Ljubljani. Izbrane teme simpozija so:

 

Prevajanje reglementirane poezije

Med prevodoslovno teorijo in prevajalsko prakso

Prevajanje slovenske literature v italijanščino

 

Če vas katera od tem zanima in bi želeli sodelovati s prispevkom, prosimo, pošljite prijavo skupaj z naslovom referata in kratkim vsebinskim povzetkom do 1. septembra 2018 na elektronski naslov: dskp@dskp-drustvo.si.  

 

Prijazno povabljeni k sodelovanju!

za UO DSKP

dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica

 

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: https://www.bodieko.si/ljubljana-je-zelena-prestolnica-evrope

Dogodki in prireditve - 26. 6. 2018

Lavrinova diploma za leto 2018 Kariju Klemeli

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je Lavrinovo diplomo za leto 2018, priznanje za pomemben prispevek na področju posredovanja slovenske književnosti v druge jezikovne kulture, 29. 6. 2018 podelilo prevajalcu Kariju Klemeli.

Podelitev je bila združena z Večerom slovenskega prevajanja, na katerem so se z odlomki iz svojih novejših prevodov predstavili ugledni slovenski prevajalci:

Tatjana Jamnik: Radka Denemarkova, Prispevek k zgodovini radosti;

Sonja Polanc: Slobodan Šnajder, Doba brona;

Lili Potpara: E. L. Doctorow, Življenja pesnikov;

Julija Potrč Šavli: Selja Ahava, Stvari, ki padejo z neba;

Aleš Učakar: Lukas Bärfuss, Koala;

Katja Zakrajšek: Marie Ndiaye, Ladivine.

 

Prireditev je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

Medijski odzivi in objave:

 

RTV Slovenija

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/lavrinova-diploma-za-karija-klemelaeja-ki-slovensko-literaturo-ze-20-let-prevaja-za-fince/459371

Dnevnik

https://www.dnevnik.si/kartica/1042831596

Times.si

http://www.times.si/kultura/lavrinova-diploma-za-karija-klemelo-ki-slovensko-literaturo-ze-20-let-prevaja-za-fince--3fdb884de3b5063325ce6cfd578fde103c75bc29.html

Aktualno 24

https://www.aktualno24.si/news/kultura-4z35lw09xvk620mo6nj8g12m

BUKLA

http://www.bukla.si/?action=clanki&limit=30&article_id=3597

Foto: Vinko Avsenak

- 1. 6. 2018

8. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti (Maribor, 14.–19. 8. 2018)

8. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Maribor, 14.–19. avgusta 2018

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK RS) vabita na 8. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki bo potekal od 14. do 19. avgusta 2018 v Mariboru.

Mednarodni prevajalski seminar bo največ 12 izbranim uveljavljenim prevajalcem slovenske književnosti ponudil vpogled v aktualno stanje sodobne slovenske književnosti in možnost sodelovanja s slovenskimi avtorji, kritiki, založniki, predavatelji in tujimi kolegi. Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, založbami in prevajalci.

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Na vsakodnevni dopoldanski prevajalski delavnici se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjali z izbranim odlomkom. Cilj tovrstnega dela je poglabljanje poznavanja avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki pripeljejo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela.

Izbrani avtorji in avtorica ter njihova dela so:

 1. Jana Bauer: Groznovilca in divja zima. Ljubljana: KUD Sodobnost International 2017. (pravljica)
 2. Stanka Hrastelj: Igranje. Ljubljana: Mladinska knjiga 2012. (roman) in Prva dama. Ljubljana: Mladinska knjiga 2018. (roman)
 3. Tomo Podstenšek: Papir, kamen, škarje. Maribor: Litera 2016. (roman)
 4. Prežihov Voranc: Doberdob. Ljubljana: Beletrina 2014. (roman)

 

Drugi del seminarja sestavljajo predstavitve in predavanja slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, založništva in promocije slovenske literature. Ob večerih bodo potekali literarni večeri ter tematski kulturni program.

Strokovni del programa je namenjen le udeležencem seminarja, večerni dogodki z gostovanji avtorjev in glasbenih gostov pa so namenjeni vsej zainteresirani javnosti. Dokončen program s terminsko razdelitvijo po dnevih bo objavljen najpozneje 14 dni pred pričetkom seminarja.

Ciljna skupina mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti so književni prevajalci z vsega sveta, ki se ukvarjajo s prevajanjem slovenske književnosti. Prevajalci so lahko za mednarodni prevajalski seminar izbrani le vsakič drugič. Prednostno bodo glede na reference obravnavani književni prevajalci, ki se na seminar prijavljajo prvič.  

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave vabila na spletni strani DSKP, tj. v petek, 1. junija 2018, in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 15. junij 2018.

Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o izboru obveščeni najpozneje v 10 dneh po zaključku prijavnega roka.

Več informacij in pogoji za sodelovanje so na voljo v besedilu vabila.

Dokumentacija obsega:

Vso dokumentacijo je treba oddati v wordovi datoteki (tudi prijavni obrazec).

 

Izvedbo prevajalskega seminarja omogoča Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: Domen Ulbl

Dogodki in prireditve - 31. 5. 2018

Volilni občni zbor DSKP

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

vabljeni na volilni občni zbor v četrtek, 7. 6. 2018, ob 19.30 na sedež Društva, Tomšičeva 12, Ljubljana.

 

Dnevni red:

 1. uvodna beseda predsednice UO DSKP
 2. izvolitev delovnega predsedstva
 3. izvolitev volilne komisije
 4. poročilo predsednice UO DSKP o delovanju Društva v obdobju 2016–2018
 5. finančno poročilo
 6. poročilo nadzornega odbora
 7. razprava
 8. razrešitev članov organov DSKP in volitve novih
 9. razglasitev izida volitev
 10. razno

 

Ker gre za volilni občni zbor, se nadejamo vaše zanesljive udeležbe.

Če se občnega zbora ne morete udeležiti, lahko glasujete po pošti (navadni ali elektronski) ali po pooblaščenem članu Društva, ki se bo volilnega občnega zbora udeležil.

Glasovnice in pooblastila morajo na DSKP prispeti najpozneje na dan volilnega občnega zbora, tj. 7. 6. 2018.

 

V skladu s Pravilnikom o volitvah ste volilno listo, glasovnico za glasovanje po pošti in obrazec pooblastila prejeli po pošti.

 

Lep pozdrav in nasvidenje na občnem zboru,

dr. Đurđa Strsoglavec,

predsednica UO DSKP

- 24. 5. 2018

Kaj po svetu še berejo za lahko noč

Vabimo vas na prireditev v okviru skupnega projekta

Društva slovenskih književnih prevajalcev in

Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Po kreativni poti do znanja

 

Kaj po svetu še berejo za lahko noč:

prevodi otroških zgodb

 

v sredo, 30. maja 2018, ob 19.30

 

na Društvo slovenskih književnih prevajalcev,

Tomšičeva 12, Ljubljana.

 

Svoje prevode bodo brali študentje 1. in 2. letnika

magistrskega študija ter absolventi študija Prevajanje:

 

Urška Lisjak,

Nina Brezar,

Veronika Mahne,

Katja Mavrič Bordon,

Matija Godeša,

Danaja Zorko,

Taja Kuzman,

Gregor Raušl.

 

Mentorice: Mojca Schlamberger Brezar, Marija Zlatnar Moe,

Tanja Žigon, Amalija Maček, Adriana Mezeg.

Foto: DSKP

Dogodki in prireditve - 22. 5. 2018

Sejem akademske knjige Liber.ac 2018

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

od 22. do 24. maja 2018 vabljeni na letošnji Sejem akademske knjige Liber.ac v Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto v Ljubljani,

kjer bodo na prodaj tudi publikacije Društva slovenskih književnih prevajalcev (po ugodnih cenah) in

kjer bodo vse tri dni potekali spremljevalni dogodki, ki jih je pod krovnim naslovom Prevajanje svetov pripravil Oddelek za prevajalstvo FF UL.

Program najdete tu.

Ne spreglejte - 18. 5. 2018

Objavljen razpis za štipendije iz naslova KN

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2018, ki se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila, je odprt od 18. 5. 2018 do 18. 6. 2018.

Vse potrebne informacije najdete tukaj: http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/jr6-stipendije-2018-345/.

- 18. 5. 2018

O prevajanju Katula z Markom Marinčičem

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

in

Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

vabita na pogovorni večer ob izidu knjige dr. Marka Marinčiča

 

Carmina docta: Katul in nova poezija.

 

Sodelovali bodo dr. arko Marinčič (avtor),

dr. David Movrin (recenzent),

Živa Borak (lektorica)

in dr. Nada Grošelj.

 

Pogovor bo v sredo, 23. 5. 2018, ob 19.30,

na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, Ljubljana.
 

 

Starorimski lirik Gaj Valerij Katul je danes znan širšemu bralstvu predvsem po pesmih svoji izvoljenki, ki jo imenuje »Lezbija«. Toda ali je pomen tega psevdonima, očitnega namiga na znamenito lezboško pesnico Sapfo, res enoznačno pozitiven? Kakšna vprašanja se odpirajo v zvezi s starorimsko »moderno«, ki ji je pripadal Katul?

In še posebno slastna kost za prevajalce: kako se spopasti s prevajanjem obscenosti, ki jih v Katulovih bojevitejših pesmih kar mrgoli?

Ta in številna druga vprašanja bo s svojimi sogovorniki načel avtor knjige dr. Marko Marinčič, znanstvenik in prevajalec, Sovretov nagrajenec in strokovnjak za Katulovo poezijo.

Foto: Tomaž Zajelšnik

Dogodki in prireditve - 10. 5. 2018

Prevajalka in njena urednica

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

vabi na

pogovorni večer

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

Prevajalka in njena urednica

z urednico Jelko Ciglenečki

 

v četrtek, 17. maja 2018, ob 19.30

na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev,

Tomšičeva 12, Ljubljana.

Z Jelko Ciglenečki, urednico pri založbi Goga, se bo o vlogi urednice v prevodnem procesu pogovarjala prevajalka dr. Seta Knop.

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

 

Foto: Aleš Ogrin, www.ludliteratura.si

Ne spreglejte - 3. 5. 2018

Razpis za subvencioniranje prevodov v tuje jezike

Estimados / Spoštovani

Ya está abierta la convocatoria “subvenciones para el fomento de la traducción en lenguas extranjeras” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Objavljen je razpis za subvencioniranje prevodov v tuje jezike “subvenciones para el fomento de la traducción en lenguas extranjeras” Ministrstva za šolstvo, kulturo in šport Španije.

 

Para más información y presentación de solicitudes:

Za več informacij in oddajo prošenj kliknite na naslednjo povezavo:

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-subvenciones/fomento-traduccion-lenguas-extranjeras.html

Dogodki in prireditve - 17. 4. 2018

Prevajalka in njena lektorica/ Prevajalec in njegov lektor

Noč knjige 2018

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

v sodelovanju z

LEKTORSKIM DRUŠTVOM

vabi na

pogovorni večer

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

 

Prevajalka in njena lektorica/

Prevajalec in njegov lektor

 

z Andrejo Kalc, Petro Koršič in Barbaro Pregelj

v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 19.30

 

na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev

in Lektorskega društva

na Tomšičevi 12, Ljubljana.

 

PREVAJALČEV IN LEKTORJEV IMAGINARIJ

POD ČRTO ZALOŽNIŠKIM STANDARDOM

 

Slovenska prevodna knjiga je v stoletjih svojega obstoja razvila in spodbudila številne bolj in manj zanimive prakse: sem gotovo sodi spreminjajoče se sodelovanje med prevajalcem, urednikom in lektorjem. V pogovoru o sodobnih, vendar tudi podedovanih imaginarijih prevajalcev in lektorjev bosta gostji Petra Koršič (izkušena urednica in lektorica z reflektirano prakso) ter Barbara Pregelj (urednica mladinske in humanistične literature, prevajalka in strokovnjakinja za zgodnje razvijanje bralnih navad) s predstavnico Lektorskega društva Andrejo Kalc razkrili zanimivejše navade, obrede in pristope, ki oblikujejo prevodno besedilo pred natisom. Ob sodobnem vedenju, da koncepta prav in narobe štrlita iz ideološke orodjarne in ne jezikovnonormativne, kot si naivno še zmeraj predstavljajo številni ljubitelji »lepega slovenskega jezika«, je morda nastopil čas, da lektorja leposlovja postavimo v drugačno sobesedilo in v tesnejše simbiotično razmerje s književnim prevajalcem – s tem se morebiti spremenijo tudi merila in standardi jezikovnega urejanja prevodnega leposlovja.

 

Gostji bosta razmišljali o vprašanjih, kot so: Kaj si želi in kaj potrebuje prevajalec? Ali potrebujejo neodvisne, programsko specifične in izginjajoče manjše založbe posebno vrsto dela? Je zaradi izvorne zaznamovanosti slovenskega knjižnega jezika z narodotvornostjo in danes državotvornostjo literarna slovenščina obtičala v primežu utilitarnosti in ne pušča dovolj prostora za izvirnost? In ne nazadnje, zakaj je prav, da nas popravki vznejevoljijo ali celo zabolijo? Kdaj in kje se razvije identifikacija z lastnim jezikom in koliko je ta mehanizem povezan s spori med lektorji in jezikovnimi ustvarjalci? Je v ubožnem času literatura že postala do te mere diskurz antikvarnosti, da si tudi lektor lahko pomaga z v našem prostoru izumirajočo disciplino stilistike, predvsem pa prestavi žarišče svojega branja v razumevanje literarne jezikovne teksture in končno začne tudi jezikovne ravni meriti s stilističnimi vatli?

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Fotografijo smo si izposodili tukaj.

Ne spreglejte - 5. 4. 2018

Zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade DSKP

Zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade DSKP

Društvo slovenskih književnih prevajalcev razpisuje zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade:

 

1. za Sovretovo nagrado, nagrado za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
2. za Jermanovo nagrado za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
3. za nagrado Radojke Vrančič, priznanje za mladega prevajalca, za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, in sicer prevajalcev, rojenih leta 1983 ali pozneje.

 

Predloge bo obravnavala komisija za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev. Nagrade bomo podelili jeseni.

Prosimo, da predloge za nagrade za leto 2018 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim izvodom prevoda in izvirnim besedilom posredujete do četrtka, 31. 5. 2018, po pošti na naslov:

Komisija za nagrade in priznanja pri DSKP

Tomšičeva 12

1000 Ljubljana

Prosimo, da na kuverti jasno označite, za predlog katere nagrade gre.

 

Razpisni pogoji za podelitev Sovretove nagrade za leto 2018:

Sovretovo nagrado podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.
Nagrado lahko dobi član ali nečlan Društva za posamezen prevod ali za življenjsko prevajalsko delo.
Za nagrado za posamezen prevod vrhunske kakovosti pridejo v poštev objave iz let 2016, 2017 in 2018.
Podelitev nagrade ni samodejna posledica razpisa in ni obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrade in priznanja pri DSKP.

 

Razpisni pogoji za podelitev Jermanove nagrade za leto 2018:

Jermanovo nagrado podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.

Nagrado lahko dobi član ali nečlan Društva za posamezen prevod ali za življenjsko prevajalsko delo.
Za nagrado za posamezen prevod vrhunske kakovosti pridejo v poštev objave iz let 2016, 2017 in 2018.
Podelitev nagrade ni samodejna posledica razpisa in ni obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrade in priznanja pri DSKP.

 

Razpisni pogoji za podelitev nagrade Radojke Vrančič za leto 2018:

Nagrado lahko dobijo prevajalci, rojeni leta 1983 ali pozneje, člani ali nečlani Društva, bodisi za svoj dosedanji prevodni opus bodisi za posamičen monografsko objavljen prevod. Lahko gre tudi za prevodni prvenec.
Revialni prevodi ali knjižni prevodi v soavtorstvu se lahko upoštevajo pri oceni opusa, kot posamična prevodna dela pa ne zadoščajo za kandidiranje za nagrado.
Za nagrado pridejo v poštev objave iz let 2016, 2017 in 2018.
Podelitev nagrade ni samodejna posledica razpisa in ni obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrade in priznanja pri DSKP.

 

Pravilnike o nagradah najdete tukaj.

Dogodki in prireditve - 5. 4. 2018

Volilni občni zbor DSKP 2018

Volilni občni zbor DSKP 2018, poziv k oddaji predlogov kandidatov za organe DSKP

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

v skladu z 2. členom Pravilnika o volitvah upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča Društva slovenskih književnih prevajalcev vas obveščamo, da bo naslednji volilni občni zbor v začetku junija 2018 in da do 19. aprila 2018 od članov sprejemamo pisne predloge kandidatov za člane upravnega odbora, za člane nadzornega odbora in za člane častnega razsodišča (po navadni ali po elektronski pošti: DSKP, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana; dskp@dskp-drustvo.si). Vsak predlagani kandidat se mora strinjati s kandidaturo.

V pričakovanju konstruktivnih predlogov vas lepo pozdravljamo!

za UO DSKP

dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica

http://dskp-drustvo.si/index.php/pravilnik-o-volitvah

Ne spreglejte - 22. 3. 2018

Call for applications - workshop for translators from German of children’s and young adult literatur

Dear Friends

 

IBBY Germany asked us to share this invitation for applications to the translators workshop organised by the Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V. (IBBY Germany).

On 12-17 August 2018 Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V. (IBBY Germany), Robert Bosch Stiftung and Deutscher Übersetzerfonds will host the ninth annual workshop on the translation of German children’s and young adult literature entitled ‘Kein Kinderspiel!’ / ‘No Child’s Play’. It will take place in Hamburg/Germany and will be held in German.

The five-day workshop offers 15 translators of children’s and young adult literature the opportunity to tackle specific problems of the genre and discuss current trends. Participants will work on texts and will have the chance to meet authors, critics and publishing representatives. Furthermore, they will find information on grants and residencies as well as on existing networks. Above all, the workshop aims to be a centre for encounters, inspiration and exchange of ideas. Professional translators into all languages are welcome.

Participants can avail of a travel allowance. Program, accommodation and meals for the duration of the workshop will be free of charge.

Further details and application forms are attached and/or may be obtained from www.jugendliteratur.org.

Deadline for applications: 2 May 2018

 

With kind regards

Luzmaria Stauffenegger

Administrative Assistant

 

Prijavnica v pdf in doc

Program

Ne spreglejte - 27. 2. 2018

Uradne ure DSKP

Spoštovani,

1. in 6. marca 2018 ne bo uradnih ur. Naslednje uradne ure bodo v četrtek, 8. marca 2018. Vmes bomo dosegljivi po e-pošti.

Lep pozdrav,
pisarna DSKP

- 14. 2. 2018

Javni odziv DSKP ob polemiki v zvezi s Prešernovimi nagradami

Javni odziv Društva slovenskih književnih prevajalcev

ob polemiki v zvezi s Prešernovimi nagradami

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev se pridružuje protestom kulturnih organizacij in posameznikov proti sovražnemu govoru, usmerjenemu proti letošnjim dobitnikom Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, med katerimi so bili neprimernih komentarjev in sramotnih dejanj deležni predvsem Simona Semenič, Maja Smrekar in Boris A. Novak. Zgroženi smo nad ravnijo nekulturnosti javnega komuniciranja v slovenskem prostoru, nad hladnokrvno ignoranco številnih nepoučenih ljubiteljskih, a žal tudi profesionalnih komentatorjev iz vrst slovenskega novinarstva in politike, in ne nazadnje nad razpuščenostjo spletnih medijev, ki brez jasne uredniške politike dopuščajo objave neutemeljenih, nereflektiranih, domala straniščnih zapisov in jim s tem pripisujejo status dejstev.

 

Protestiramo proti neznosni lahkosti gostilniškega vrednotenja umetnosti in področja kulture, ki ga še kako občuti tudi naš, prevajalski ceh (književni prevajalec – in njegov kritik – je menda lahko prav vsak) in ki se iz strupenih anonimnih spletnih debat seli v diskurz na najvišji državni ravni, proti populistično usmerjenemu žongliranju z oznakami (umetnik) parazit, brezdelnež in lenuh, ki dosega kritične razsežnosti, ter skrajni banalizaciji debate v medijskem prostoru. 

 

Razočarani smo nad vrhovno politiko, premierjem Mirom Cerarjem in predsednikom Borutom Pahorjem, ter državnimi ustanovami, ki morajo po svoji dolžnosti varovati ustavne vrednote, v tem primeru pa ob tako grobih napadih na kulturo preprosto molčijo in pozabljajo, da je svoboda umetniškega ustvarjanja zagotovljena in zapisana v 59. členu Ustave Republike Slovenije.

 

Prav tako smo razočarani nad »našim« resornim ministrom za kulturo, Antonom Peršakom, ki bi moral prvi zagovarjati in (u)braniti kulturo. Kulturni delavci nismo nezadovoljni zgolj zaradi porazne finančne situacije vseh akterjev na področju kulture in dolgoletnega nevzdržnega stanja, ki je rezultat ignorantskega odnosa slovenske politike do kulture in neodgovornega nameščanja neprimernih kulturnopolitičnih kadrov na vodilna mesta, temveč tudi zaradi skoraj povsem odsotnega zagovorništva, ki bi moralo biti ena osrednjih ministrovih nalog. Ministrova funkcija namreč ne vključuje le inertnega birokratskega vodenja resorja, ki je v kafkovskem osamosvajanju in posledični razpršenosti (ne)odgovornosti preseglo vse meje, temveč zahteva tudi jasno in odločno držo, prevzemanje odgovornosti in sprejemanje produktivnih odločitev.

 

Upravni odbor DSKP

Ne spreglejte - 13. 2. 2018

Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

obveščamo vas, da je objavljen Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila: http://www.jakrs.si/knjiznicno-nadomestilo/poziv-avtorjem/.

Lep pozdrav,

DSKP

- 18. 1. 2018

Večer odprtih vrat

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi na

VEČER ODPRTIH VRAT,

tradicionalno zimsko prireditev Društva.

 

Letos se bodo s prevodi predstavili:

Sergej Hvala: Joe Abercrombie: Klic orožja,

Gašper Kvartič: Nāgārjuna: Mūlamadhyamakakārikā (»Osnovni verzi filozofije srednje poti«),

Anja Radaljac: Andrea Wulf: Iznajdba narave: pustolovščine Alexandra von Humboldta, izgubljenega junaka znanosti,

Lara Unuk: Nikos Panajotópulos: Kajnovi otroci,

Sara Virk: Thomas Bernhard: Pripovedi,

Janez Žumer: José Ángel Valente: Fragmenti prihodnje knjige (1991–2000).

 

Vrata v prostore Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12 v Ljubljani

odpremo

v četrtek, 25. januarja 2018, ob 19.30.

Pridite!

ALM

Ne spreglejte - 9. 1. 2018

Nagrada Fabjana Hafnerja 2018 za izjemne prevode

Častna pokrovitelja Nagrade Fabjana Hafnerja sta

predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

in predsednik Goethe-Instituta e.V. prof. dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann

 

Goethe-Institut Ljubljana v sodelovanju z Literarisches Colloquium Berlin in Musil-Institutom predstavlja nagrado Fabjana Hafnerja, ki želi nagraditi najboljše prevajalke in prevajalce iz slovenskega v nemški jezik in obratno. Nagrada je poimenovana po prevajalcu, pesniku in literarnem zgodovinarju Fabjanu Hafnerju (1966–2016), ki je na področju prevajanja tako v slovenskem kot v nemškem govornem prostoru pustil neizbrisljivo sled.

Leta 2017 je bila prvič podeljena nagrada Fabjana Hafnerja za izjemen prevod iz nemškega v slovenski jezik. Nagrada za izjemen prevod iz slovenskega v nemški jezik bo podeljena marca 2018 v okviru Knjižnega sejma v Leipzigu. V prihodnjih letih se bosta nagradi izmenjevali v takšnem zaporedju.

NAGRADA:

Leta 2018 bo podeljena nagrada za izredne dosežke na področju prevajanja proze, esejev, poezije ter otroške in mladinske književnosti iz slovenskega v nemški jezik. Nagrada zajema enomesečno štipendijo za ustvarjanje na rezidenci Literarisches Colloquium Berlin (vključno s potnimi stroški ter štipendijo v višini 2000 evrov).
Slovensko-nemška nagrada bo podeljena 16. marca 2018 ob 15.00 v Prevajalskem centru (Forum International, dvorana 4) Knjižnega sejma v Leipzigu. V okviru podelitve se bo odvil tudi pogovor z nagrajencem/nagrajenko.

STROKOVNA KOMISIJA:

Za najboljši prevod bosta glasovali dve strokovni komisiji. O najboljšem prevodu iz nemškega v slovenski jezik odloča komisija s slovenskega govornega področja, o najboljšem prevodu iz slovenskega v nemški jezik pa strokovna komisija z nemškega govornega področja.

PRIJAVA:

Prijavna dokumentacija vsebuje življenjepis, bibliografijo prevajalca/-ke, prevedeno delo v izvirniku in prevodu, ki je izšlo v letih 2015–2018 in je s področja leposlovja: proza, esejistika, poezija ter otroška in mladinska književnost. V poštev pridejo dela iz celotnega nemškega govornega prostora. Vsak/-a prevajalec/-ka se lahko prijavi samo z enim prevedenim delom. Prijavo lahko pošlje bodisi prevajalec/-ka sam/-a bodisi jo pošlje založba, ki je delo izdala.

Prosimo, da prijavno dokumentacijo, ki naj bo samo v digitalni obliki (knjige v PDF formatu), pošljete gospe Jeleni Tomažin: jelena.tomazin@goethe.de.

Rok za oddajo prijave: 1. februar 2018.

O rezultatih izbora bodo kandidati obveščeni po 1. marcu 2018.

Kontaktna oseba v primeru vprašanj je gospa Jelena Tomažin: 01 3000 314; jelena.tomazin@goethe.de.

Ne spreglejte - 20. 12. 2017

Uradne ure DSKP letos samo še v četrtek, 21. 12. 2017

Spoštovani,

obveščamo vas, da bodo zadnje uradne ure Društva slovenskih književnih prevajalcev v letu 2017 v četrtek, 21. 12. 2017.

Do četrtka, 4. 1. 2018, bomo dosegljivi zgolj po e-pošti.

Lep pozdrav in lepe praznike,

pisarna DSKP

- 12. 12. 2017

Namenitev dela dohodnine Društvu slovenskih književnih prevajalcev

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

kot veste, lahko do 0,5 % svoje dohodnine namenite tudi posameznim društvom.

Znova vas prosimo, da se odločite za stanovsko društvo, DSKP.

 

O tem je treba davčni urad obvestiti do 31. decembra 2017.

 

To lahko storite takole:

1. V času uradnih ur pridite na sedež Društva (Tomšičeva 12, Ljubljana) in vse uredimo mi, vi se samo podpišete.

2. Zahtevo natisnite, izpolnite in podpisano pošljite na pristojni davčni urad (upravičenec: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, davčna številka upravičenca: 72520990).

3. Zahtevo oddajte prek sistema e-Davki na spletni strani http://edavki.durs.si ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

 

Hvaležen pozdrav,

za UO DSKP

dr. Đurđa Strsoglavec

Ne spreglejte - 30. 11. 2017

Občni zbor DSKP

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

vas vljudno vabi na

OBČNI ZBOR

v četrtek, 14. decembra 2017, ob 19.00

na sedež Društva na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

Dnevni red:

 1. uvodna beseda predsednice upravnega odbora DSKP
 2. izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev zapisnika
 3. poročilo predsednice upravnega odbora DSKP o delovanju Društva
 4. finančno poročilo računovodkinje
 5. poročilo nadzornega odbora
 6. razno

 

Če se občnega zbora ne morete udeležiti, lahko pooblastite člana/-ico Društva, ki se bo občnega zbora udeležil/-a, da vas zastopa (obrazec pooblastila ste prejeli po pošti).

Pooblastilo mora na DSKP prispeti najpozneje do 14. 12. 2017.

 

Lep pozdrav in nasvidenje na občnem zboru,

dr. Đurđa Strsoglavec,

predsednica UO DSKP

 

Ljubljana, 30. novembra 2017

Dogodki in prireditve - 28. 11. 2017

Nagrada Radojke Vrančič za leto 2017 Jerneju Županiču

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

je v četrtek, 23. novembra 2017, ob 18.00

na

33. Slovenskem knjižnem sejmu

 

 podelilo nagrado Radojke Vrančič,

priznanje za mladega prevajalca, za leto 2017.

 

Nagrado Radojke Vrančič za leto je prejel  

prevajalec Jernej Županič za prevode izbranih pesmi C. D. Wright Skritost (Beletrina, 2015), kratke proze Lydie Davis Samuel Johnson je ogorčen (LUD Literatura, 2015) in romana Srce parajoče delo neizmerne globine Dava Eggersa (Cankarjeva založba, 2015).

 

Nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Medijski odzivi:

RTV Slovenija

http://www.rtvslo.si/kultura/novice/nagrada-radojke-vrancic-v-roke-prevajalca-jerneja-zupanica/437414

Slovenska tiskovna agencija

https://misli.sta.si/2448051/nagrada-radojke-vrancic-mlademu-prevajalcu-jerneju-zupanicu

Bukla

http://www.bukla.si/?action=clanki&cat_id=5&limit=30&article_id=3450

Foto: Vinko Avsenak

Dogodki in prireditve - 16. 11. 2017

Vloga prevoda in prevajalcev v sodobni družbi

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

vabi na pogovor

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

Vloga prevoda in prevajalcev v sodobni družbi

v četrtek, 23. novembra 2017, ob 17.00

na 33. Slovenski knjižni sejem

(Debatna kavarna v Cankarjevem domu).

 

Na pogovoru bomo izpostavili prevod kot osrednji mehanizem kulturnega posredništva, še zlasti v slovenski družbi, kjer vsako leto izide več prevodov kot izvirnih besedil. Posvetili se bomo tudi družbenemu in finančnemu statusu prevajalcev, njihovim pogojem za delo ter ugledu, ki ga prevajalski poklic uživa. Razmere v Sloveniji bomo ovrednotili in primerjali z razmerami v Baskiji in Španiji, pa tudi v nemško govorečem kulturnem prostoru.

Sodelujejo: Elizabete Manterola Agirrezabalaga, Arantzazu Royo Manterola, Urška P. Černe, Barbara Pregelj, Đurđa Strsoglavec.

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

- 16. 11. 2017

Podelitev nagrade Radojke Vrančič za leto 2017

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

vabi na

 

 podelitev nagrade Radojke Vrančič,

priznanja za mladega prevajalca, za leto 2017,

 

ki bo v okviru

Pisateljskega odra

na

33. Slovenskem knjižnem sejmu

v četrtek, 23. novembra 2017, ob 18.00

v Cankarjevem domu

(Velika sprejemna dvorana)

z neposrednim prenosom na programu Ars.

 

Nagrado Radojke Vrančič za leto 2017 prejme

prevajalec Jernej Županič za prevode izbranih pesmi C. D. Wright Skritost (Beletrina, 2015), kratke proze Lydie Davis Samuel Johnson je ogorčen (LUD Literatura, 2015) in romana Srce parajoče delo neizmerne globine Dava Eggersa (Cankarjeva založba, 2015).

 

Nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: Maj Pavček

- 10. 11. 2017

Jermanova nagrada za leto 2017 Bogdanu Gradišniku in Branku Gradišniku

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

je v četrtek, 9. novembra 2017, ob 19.30

podelilo

JERMANOVO NAGRADO ZA LETO 2017.

 

Jermanovo nagrado za leto 2017 sta prejela

Bogdan Gradišnik za prevod: Gilbert Keith Chesterton, Večni človek (Celje: Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016)

in

Branko Gradišnik za prevod: Nancy McWilliams, Psihoanalitična diagnostika (Ljubljana: UMco, 2017).

 

V ožji izbor za Jermanovo nagrado 2017 se je poleg nagrajencev uvrstil še

Borut Kraševec s prevodom: Grigorij Čhartišvili, Pisatelj in samomor (Ljubljana: LUD Literatura, 2017).

 

Prireditev in nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

 

Medijski odzivi:

Delo

http://www.delo.si/kultura/knjiga/prevajalska-jermanova-nagrada-bratoma-gradisnik.html

https://www.delo.si/kultura/knjiga/izumitelj-besed-je-preganjana-vrsta.html

TV Slovenija 1

http://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174501589

RTV Slovenija

http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/brata-gradisnik-prejmeta-jermanovo-nagrado-za-najboljsi-prevod/435572

Slovenska tiskovna agencija

https://misli.sta.si/2447716/bratoma-gradisnik-bodo-drevi-podelili-prevajalsko-jermanovo-nagrado

Foto: Vinko Avsenak

- 2. 11. 2017

Podelitev Jermanove nagrade za leto 2017

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi na podelitev

JERMANOVE NAGRADE ZA LETO 2017,

 

ki jo Društvo podeljuje za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.

 

Podelitev bo

v četrtek, 9. novembra 2017, ob 19.30

na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

Jermanovo nagrado za leto 2017 prejmeta prevajalca

Bogdan Gradišnik za prevod: Gilbert Keith Chesterton, Večni človek (Celje: Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016)

in

Branko Gradišnik za prevod: Nancy McWilliams, Psihoanalitična diagnostika (Ljubljana: UMco, 2017).

 

V ožji izbor za Jermanovo nagrado 2017 se je poleg nagrajencev uvrstil še

prevajalec Borut Kraševec s prevodom: Grigorij Čhartišvili, Pisatelj in samomor (Ljubljana: LUD Literatura, 2017).

 

Prireditev in nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Dogodki in prireditve - 29. 10. 2017

Sovretova nagrada za leto 2017 Saši Jerele in Urši Zabukovec

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

je v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 19.30

podelilo

SOVRETOVO NAGRADO ZA LETO 2017.

 

 

Sovretovo nagrado za leto 2017 sta prejeli

Saša Jerele za prevod: Marguerite Yourcenar, Splet večnosti (Ljubljana: Beletrina, 2016)

in

Urša Zabukovec za prevod: Tatjana Tolstoj, Mjausk (Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev in Forum slovanskih kultur, 2016).

 

V ožji izbor za Sovretovo nagrado za leto 2017 se je poleg nagrajenk uvrstila še

Mateja Seliškar Kenda za prevod: Hugo Claus, Žalost Belgije (Ljubljana: Beletrina, 2016).

 

Prireditev in nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.  

Medijski odzivi:

TV Slovenija 1
http://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174499137

Delo
http://www.delo.si/kultura/knjiga/sovretova-nagrada-najbolj-sem-se-namucila-sama-s-sabo.html
http://www.delo.si/kultura/knjiga/sovretova-nagrada-marguerite-yourcenar-je-bila-zelo-strastna.html

Dnevnik
https://www.dnevnik.si/1042786902

Slovenska tiskovna agencija
https://www.sta.si/2435117/sovretova-nagrada-za-prevajalki-saso-jerele-in-urso-zabukovec

Russia Beyond the Headlines
https://si.rbth.com/culture-and-sport/79451-nagrada-za-slovenski-prevod-ruskega-romana-mjausk

Foto: Vinko Avsenak

- 18. 10. 2017

Podelitev Sovretove nagrade za leto 2017

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi

na podelitev

SOVRETOVE NAGRADE ZA LETO 2017

v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 19.30

na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

Sovretovo nagrado za leto 2017 prejmeta

Saša Jerele za prevod: Marguerite Yourcenar, Splet večnosti (Ljubljana: Beletrina, 2016)

in

Urša Zabukovec za prevod: Tatjana Tolstoj, Mjausk (Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev in Forum slovanskih kultur, 2016).

V ožji izbor za Sovretovo nagrado za leto 2017 se je poleg nagrajenk uvrstila še

Mateja Seliškar Kenda za prevod: Hugo Claus, Žalost Belgije (Ljubljana: Beletrina, 2016).

 

Prireditev in nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

Dogodki in prireditve - 11. 7. 2017

Mednarodni prevajalski simpozij DSKP 2017 (program)

Mednarodni prevajalski simpozij
Društva slovenskih književnih prevajalcev
 
 (Maribor, 6.–8. oktober 2017)
 
Izbrani temi simpozija
 
 
 1. Politika in prevod
 2. Prevajanje slovenske literature v južnoslovanske jezike II (makedonščina, bolgarščina)
 
 
POVZETKI REFERATOV

 

PETEK, 6. oktober 2017

do 15.00 – prihod in nastanitev v hotelu (prijava od 14.00 naprej)
LOKACIJA: Hotel Orel (Volkmerjev prehod 7, 2000 Maribor, https://www.terme-maribor.si/sl/hoteli/hotel-orel)
 
LOKACIJA simpozija: Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor (Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, http://www.ukm.um.si/splo-ne-informacije)
 
 
15.30             Dobrodošlica in pozdravni nagovor predsednice DSKP, dr. Đurđe Strsoglavec
 
 
15.50             Katja Stergar: Mehanizmi in politika sofinanciranja na področju mednarodnega sodelovanja
 
 
16.10             dr. Štefan Vevar: O ideološkem (de)formiranju prevoda v teoretskem diskurzu in prevajalski praksi
 
 
16.30             Sonja Dolžan: Z Vrha prek Džehenema v Jugoslavijo, mojo deželo (posledice (ne)poznavanja izhodiščnega jezika in kulture)
 
 
16.50             Diskusija      
                       
 
17.20             ODMOR za kavo/čaj (Kavarna Sova ob UKM)
 
 
17.40              Iztok Ilc: Politika in literarni kanon
 
 
18.00             Jedrt Lapuh Maležič: Uredniška politika malih založb 
 
18.20             Diskusija
           
 
Moderira:    dr. Đurđa Strsoglavec
 
 
19.30             VEČERJA
 
 
 
SOBOTA, 7. oktober 2017
 
LOKACIJA simpozija: Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor (Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, http://www.ukm.um.si/splo-ne-informacije)
 
10.00           mag. Dušanka Zabukovec: Opera in prevod: kaj pojejo operni pevci?
 
 
10.20            dr. Ljudmil Dimitrov: Ali je mogoč prevodni kanon? (bolgarsko-slovenska verzija)
 
 
10.40            dr. Lidija Arizankovska: Prevajanje slovenske literature v makedonščino – aktualno stanje in perspektive
 
 
11.00            dr. Nike Kocijančič Pokorn: Resnični varuhi prevodov: prevajalci in njihovi uredniki
 
 
11.20            Diskusija      
 
 
Moderira:   Tanja Petrič
 
 
11.50           ODMOR za kavo/čaj (Kavarna Sova ob UKM)
 
 
12.20           dr. Namita Subiotto: Pedenjped čez petdeset let tudi Педапед
 
 
12.40           dr. Milena Mileva Blažić: Primerjalna analiza prevodov in priredb Makalonce
 
 
13.00            Eva Šprager: Prevodi slovenske literature v bolgarščino od leta 2000 do danes
 
 
13.20            Alenka Puhar: Prevod kot prehod v ostrejšo klimo – primer cenzure dr. Lindsaya Rogersa
 
 
13.40            Urška P. Černe: Politični in estetski odmiki v nemškem prevodu Zmote dijaka Tjaža
 
 
14.00            Diskusija
 
 
Moderira: Iztok Ilc
 
 
15.00             KOSILO
 
 
19.30             Literarni večer v sklopu cikla Pridobljeno s prevodom  Prevajalec in njegov urednik: pogovor z urednikom Ninom Flisarjem (Literarna hiša Maribor, Vojašniška 12, Maribor http://www.kud-mld.si/vojasniska-12.html)
 
 
 
NEDELJA, 8. oktober 2017
 
10.00           Strokovna ekskurzija: Po poteh sodobne umetnosti v Mariboru; simpozij se konča s kosilom.
 
 
 

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto Karmen Razlag

Ne spreglejte - 4. 7. 2017

Prevajalske štipendije za leto 2018

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2018, ki se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila. Razpis bo odprt od 18. 5. 2018 do 18. 6. 2018.

Vse potrebne informacije najdete tukaj: JR6–ŠTIPENDIJE–2018.

Dogodki in prireditve - 1. 6. 2017

Lavrinova diploma 2017 Ljudmilu Dimitrovu

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je Lavrinovo diplomo za leto 2017, priznanje za pomemben prispevek na področju posredovanja slovenske književnosti v druge jezikovne kulture, 8. 6. 2016 podelilo prevajalcu Ljudmilu Dimitrovu.
 
Podelitev je bila združena z Večerom slovenskega prevajanja, na katerem so se z odlomki iz svojih novejših prevodov predstavili ugledni slovenski prevajalci:
 
Andrej Rozman: Daniela Dvořáková, Črna kraljica, Barbara Celjska;
 
Anja Naglič: Ilse Aichinger, Zvezanec;
 
Mateja Seliškar Kenda: Hella S. Haasse, Črno jezero;
 
Urša Zabukovec: Tatjana Tolstoj, Mjausk;
 
Nadja Dobnik: Hawad, Okus kamene soli;
 
Gašper Malej: Dino Campana, Orfični spevi.
 
 
Prireditev je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

Medijski odzivi in objave:
 

RTV Slovenija

TV Slovenija 1, oddaja Kultura (od 4.45 naprej)

Interaktivni multimedijski portal MMC RTV Slovenija

 

Časnik Delo

Lavrinova diploma letos Ljudmilu Dimitrovu

Ljudmil Dimitrov: »Z Ljubeznijo se je začelo in nadaljevalo do danes«         

 

Univerza Sv. Klimenta Ohridskega v Sofiji

                  

Dogodki in prireditve - 23. 5. 2017

Virginia Woolf in njeni prevajalki

 
 
DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV
 
 
vabi na
pogovorni večer
v okviru cikla Pridobljeno s prevodom
 
 
Virginia Woolf in njeni prevajalki
 
 
z Bredo Biščak in Jano Unuk
 
 
v torek, 30. maja 2017, ob 19.30
na Vodnikovo domačijo
na Vodnikovo cesto 65, Ljubljana.
 
 
 
Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 

Dogodki in prireditve - 18. 5. 2017

Sejem akademske knjige Liber.ac 2017

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,
 
od 23. do 25. maja 2017 vabljeni na letošnji Sejem akademske knjige Liber.ac  v Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto v Ljubljani,
 
kjer bodo na prodaj tudi publikacije Društva slovenskih književnih prevajalcev (po ugodnih cenah) in
 
kjer bodo vse tri dni potekali spremljevalni dogodki, ki jih je pod krovnim naslovom Kdo je tebe, Praslovan … pripravil Oddelek za slavistiko FF UL.
 
Program:

http://www.ff.uni-lj.si/knjige/Liberac/Liberac_2017
 
https://www.facebook.com/Liber.acFFUL/
 
http://slavistika.net/

 

Dogodki in prireditve - 11. 5. 2017

Naš vsakdanji Fran

 
 
 
DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV
 
vabi na

pogovorni večer v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

 

Naš vsakdanji Fran

 
z dr. Kozmo Ahačičem
z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 
v torek, 16. maja 2017, ob 19.30
na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev
na Tomšičevi 12, Ljubljana.
 
 
Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 
 
 

Ne spreglejte - 5. 5. 2017

Nagrada Fabjana Hafnerja za izjemne prevode v jezikovni kombinaciji nemščina–slovenščina

Goethe-Institut Ljubljana v sodelovanju z Literarisches Colloquium Berlin in Musil-Institutom prvič predstavlja Nagrado Fabjana Hafnerja, s katero želi nagraditi najboljše prevajalke in prevajalce iz nemškega v slovenski jezik in obratno.
 
Leta 2017 bo podeljena nagrada za izjemen prevod iz nemškega v slovenski jezik in leta 2018 za izjemen prevod iz slovenskega v nemški jezik. Nagrada je poimenovana po prevajalcu, pesniku in literarnemu zgodovinarju Fabjanu Hafnerju (1966–2016), ki je na področju prevajanja tako v slovenskem kot v nemškem govornem prostoru pustil neizbrisljivo sled.
Nemško-slovenska Nagrada Fabjana Hafnerja bo novembra 2017 podeljena v okviru Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani, ki letos v ospredje postavlja književnost iz Nemčije, Švice in Avstrije. Komplementarno tej nagradi pa bo marca 2018 podeljena slovensko-nemška nagrada v okviru knjižnega sejma v Leipzigu. V prihodnjih letih se bosta nagradi izmenjevali v takšnem zaporedju.
 
Častna pokrovitelja Nagrade Fabjana Hafnerja sta predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Goethe-Instituta e.V. prof. Klaus-Dieter Lehmann.
 
NAGRADA:
Leta 2017 bo podeljena nagrada za izjemne dosežke na področju prevajanja proze, esejev, poezije ter otroške in mladinske književnosti iz nemškega v slovenski jezik. Nagrada zajema enomesečno štipendijo za ustvarjanje na rezidenci Literarisches Colloquium Berlin (vključno s potnimi stroški ter štipendijo v višini 2000 evrov).
 
STROKOVNA KOMISIJA:
Za najboljši prevod bosta glasovali dve strokovni komisiji. O najboljšem prevodu iz nemškega v slovenski jezik bo odločala strokovna komisija iz Slovenije, o najboljšem prevodu iz slovenskega v nemški jezik pa strokovna komisija iz Nemčije.
 
Članice strokovne komisije v letu 2017:
PRIJAVA:
Prijavna dokumentacija vsebuje življenjepis, bibliografijo prevajalca/-ke, prevedeno delo v izvirniku in prevodu (v knjižni obliki), ki je izšlo v letih 2015–2017 in je s področja leposlovja: proza, esejistika, poezija ter otroška in mladinska književnost. V poštev pridejo dela iz celotnega nemškega govornega prostora. Prosimo, da nam prijavno dokumentacijo pošljete v dveh izvodih. Vsak/-a prevajalec/-a se lahko prijavi samo z enim prevedenim delom. Prijavo lahko pošlje bodisi prevajalec/-ka sam/-a bodisi založba, ki je delo izdala.
 
Prijavno dokumentacijo pošljite na naslov: Goethe-Institut Ljubljana, Jelena Tomažin, Mirje 12, 1000 Ljubljana.
 
Rok za oddajo prijave: 5. julij 2017.
 
O rezultatih izbora bodo kandidati obveščeni po 15. oktobru 2017.
 
Kontaktna oseba v primeru vprašanj je gospa Jelena Tomažin: 01 3000 314; jelena.tomazin@goethe.de

Ne spreglejte - 4. 5. 2017

Anna Lindh Foundation’ Euromed Exchange Programme 2017

Fundacija Anna Lindh je začela program The Euromed Exchange, katerega osrednje teme so Prevajanje in založništvo, Migracije in medkulturna mesta, Antiradikalizacija in spol.

Prijave do 15. junija 2017 na e-naslov: alf.exchange@bibalex.org.  

Več informacij:

http://www.annalindhfoundation.org/fr/nouvelles/mobilite-des-jeunes-et-possibilites-dechanges-mediterraneen 

Dogodki in prireditve - 4. 5. 2017

Prevajalec in njegovi avtorji

 

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

vabi na

pogovorni večer

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

 

Prevajalec in njegovi avtorji

z Alešem Bergerjem

 

v četrtek, 11. maja 2017, ob 19.30

na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12, Ljubljana.

 

Na večeru, ki ne bo Kamnita gostija, temveč Stopinje skozi čas, bo Cica v metroju, Čakajoč Godota, izvajala Vaje v slogu, Razvratne muze bodo poskrbele za Dvorljive zgodbe in Šibkost angelov, Volja do pesmi bo Zmagoslavje ljubezni, Ciganski romansero bo Ta ljubezen in v ospredju ne bodo Srhljive zgodbe, temveč Zagatne zgodbe,

 

Alešu Bergerju pa se bodo pridružili njegovi gostje

Jaroslav Skrušný, Boris A. Novak, Milan Jesih, Milan Dekleva, Primož Vitez, Suzana Koncut, Marko Marinčič, Štefan Vevar, Vasja Bratina, Tina Mahkota, Mojca Kranjc in Branko Madžarevič.

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

Ne spreglejte - 18. 4. 2017

Uradne ure v četrtek, 20. 4. 2017

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,
 
v četrtek, 20. 4. 2017, ne bo uradnih ur.
 
Najdete nas na Stritarjevi ulici na knjižnem sejmu ob 22. SLOVENSKIH DNEVIH KNJIGE.
 
Lep pozdrav,
pisarna DSKP
 
http://dneviknjige.si/
Ne spreglejte - 30. 3. 2017

Uradne ure DSKP 4. 4. 2017

Spoštovani,
 
v torek, 4. aprila 2017, izjemoma ne bo uradnih ur. Dosegljivi smo po e-pošti.
 
Prosimo za razumevanje.
 
Lep pozdrav,
pisarna DSKP
Dogodki in prireditve - 30. 3. 2017

Prevajalec in njegov lektor

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 
vabi na
 
pogovorni večer
v okviru cikla Pridobljeno s prevodom
 
Prevajalec in njegov lektor
 
z Marto Kocjan Barle
 
v četrtek, 6. aprila 2017, ob 19.30
 
na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev
na Tomšičevi 12, Ljubljana.
 
 
Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 
 
 

Dogodki in prireditve - 9. 3. 2017

Zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade DSKP

Društvo slovenskih književnih prevajalcev razpisuje zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade:
 
 1. za Sovretovo nagrado, nagrado za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
 2. za Jermanovo nagrado za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
 3. za nagrado Radojke Vrančič, priznanje za mladega prevajalca, za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, in sicer prevajalcev, rojenih leta 1982 ali pozneje.
 
Predloge bo obravnavala komisija za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev. Nagrade bomo podelili jeseni.
 
Prosimo, da predloge za nagrade za leto 2017 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim izvodom prevoda in izvirnim besedilom posredujete do torka, 25. 4. 2017, po pošti na naslov:
 
Komisija za nagrade in priznanja pri DSKP
Tomšičeva 12
1000 Ljubljana
 
Prosimo, da na kuverti jasno označite, za predlog katere nagrade gre.
 
 
Razpisni pogoji za podelitev Sovretove nagrade za leto 2017:
 
 
Razpisni pogoji za podelitev Jermanove nagrade za leto 2017:
 
 
Razpisni pogoji za podelitev nagrade Radojke Vrančič za leto 2017:
 
     
Pravilniki so na voljo tukaj.

 

Ne spreglejte - 9. 3. 2017

Programi in razpisi za prevajalce

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,
 
na spletni strani Javne agencije za knjigo RS je objavljenih nekaj aktualnih programov Fellowship, namenjenih tudi prevajalcem. Ti so vabljeni na največji skandinavski knjižni sejem v Göteborg in na literarni festival ITEF, Istanbul Tanpinar Literature Festival v Istanbul.
Več o programih Fellowship in vse potrebne informacije za prijavo so na voljo tu.
 
Prav tako vas obveščamo o spremembi JAK-ovega razpisa kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini, ki je odslej namenjen tudi prevajalcem in urednikom.
Več informacij o razpisu je na voljo tu.
 
Lep pozdrav,
pisarna DSKP
Dogodki in prireditve - 26. 1. 2017

VEČER ODPRTIH VRAT

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabi na Večer odprtih vrat,

tradicionalno zimsko prireditev Društva.

 

Letos se bodo s svojimi prevodi predstavili:

Tadeja Spruk: Emily Dickinson: Ujeta svoboda in Poezija (1850–1861),

Tina Malič: Eduardo Galeano: Otroci dni, 

Alen Širca: Thomas Traherne: Izbrane pesmi,

Živa Čebulj: Noémie Caillault: Raku žvižgat,

Ana Grmek: Monika Helfer in Michael Köhlmeier: Rosie in pradedek,

Tina Podržaj: Jerzy Pilch: Nepovratno izgubljeno levičarstvo.

 

Vrata v prostore Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12 v Ljubljani

odpremo

v četrtek, 2. februarja 2017, ob 19.30.

 

Pridite!

Ne spreglejte - 19. 1. 2017

Aleš Berger prejemnik velike Prešernove nagrade za življenjsko delo

Veseli nas, da veliko Prešernovo nagrado za življenjski opus letos na našo pobudo prejme virtuoz prevajalske umetnosti. Iskrene čestitke Alešu Bergerju, častnemu članu Društva slovenskih književnih prevajalcev.

»Vsekakor je Prešernova nagrada za življenjsko delo veliko zadoščenje, ko se ozrem nazaj po svojih prevodih. Hkrati pa je tudi širše priznanje prevajalskemu delu, ki je velikokrat potisnjeno ob rob, spregledano ali podcenjeno. Nagrado tako z veseljem sprejemam kot Aleš Berger, pa tudi kot predstavnik številčnega in zelo koristnega prevajalskega plemena, ki se trudi, da v materinščini dobivamo dela, napisana v tujih jezikih.«

 

Medijski odzivi:

TV Slovenija 1
http://4d.rtvslo.si/arhiv/proslave-in-slavnostne-seje/174453835

Prvi program Radia Slovenija
žhttp://4d.rtvslo.si/arhiv/literarni-vecer/174454176

ARS
http://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174454243

MMC RTV SLOVENIJA
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/ales-berger-prevajam-od-stavka-do-stavka-od-verza-do-verza-od-strani-do-strani/414659

http://www.rtvslo.si/kultura/novice/ales-berger/412713

https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/presernova-nagrajenca-sta-metka-krasovec-in-ales-berger/412670

Delo
http://www.delo.si/kultura/dobitnik-presernove-nagrade-ales-berger-pravi-clovek-besede.html

http://www.delo.si/kultura/razno/presernove-nagrade-tisoc-in-en-razlog-za-odlocitev.html

Dnevnik
https://www.dnevnik.si/1042762388/kultura/knjiga/ales-berger-presernov-nagrajenec-hazarderska-igra-nocnega-strazarja

 

 

Foto: Jure Eržen (Delo)

Ne spreglejte - 21. 12. 2016

Uradne ure Društva slovenskih književnih prevajalcev

Spoštovani,

obveščamo vas, da od 22. 12. 2016 do 3. 1. 2017 ne bo uradnih ur. Dosegljivi smo po e-pošti.

Lep pozdrav in lepe praznike,

pisarna DSKP

Ne spreglejte - 15. 12. 2016

Urška Gállos ─ odlikovana ambasadorka kulture

Urška Gállos ─ odlikovana ambasadorka kulture
 
Pred nekaj dnevi je Urška Gállos, prevajalka iz Madžarske, za prispevek h kulturni izmenjavi slovenske in madžarske literature ter zbliževanje duhovnega prostora obeh sosednjih narodov prejela medaljo za zasluge Republike Slovenije. 
 
Urška Gállos, kot so med drugim zapisali v obrazložitvi, »pomembno povezuje slovensko in madžarsko kulturo. Že dolgo deluje v književnih krogih obeh držav in sodeluje pri snovanju slovenskih kulturnih prireditev na Madžarskem, hkrati pa išče priložnosti za boljšo prepoznavnost madžarske književnosti v Sloveniji. Sodeluje pri organizaciji festivala Vilenica in skrbi, da je cenjen tudi na Madžarskem«.
 
A to ni bilo prvo priznanje, ki ga je prejela v Slovenji. Leta 2006 je za posredovanje slovenske književnosti madžarskemu narodu prejela Lavrinovo diplomo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Prevedla je že okoli 50 knjig. Večkrat so jo nagradili tudi na Madžarskem. Za prevode Vitomila Zupana, Cirila Kosmača in Draga Jančarja v madžarščino je med drugimi prejela nagrado založbe Evropa, za prevod radijske igre Milana Jesiha pa nagrado madžarskega radia.
 
A od kod ta ljubezen, strast do slovenske besede, želja po vnašanju kontrastnih barv sosednjih kultur, nravi dežel in njihovih ljudi, v tokove skupnega?
Njena pokojna mati je bila Slovenka, doma iz Ribnice, tako da se je Urška že kot otrok naučila govoriti slovensko, oče je bil Madžar. Zgodaj se je navezala tudi na ta svoj drugi dom in ljube sorodnike v Sloveniji. Morda prav iz te podvojene ljubezni izvirata značilna Urškina vedrina in srčnost, ki ju zazna vsak, ki jo spozna.

Po koncu študija se je kot kulturna nomadka v najbolj plemenitem pomenu besede ves čas povezovala s podobnimi kulturnimi centri v Sloveniji in na Madžarskem. Po poklicu novinarka je počasi začela tudi prevajati.
 
Ko so knjigarne v Budimpešti v času politične odjuge v 80. letih in po spremembi sistema v 90. letih kot da čez noč preplavile »disidentske« knjige, je prav Urška Gállos podpisala največ prevodov del slovenskih avtorjev, kot so Zupanov Menuet za kitaro, Resničnost Lojzeta Kovačiča, Galjot Draga Jančarja, Stalin, despot Miloša Mikelna, novele Edvarda Kocbeka Strah in pogum …
 
V poznejših letih so sledili številni drugi prevodi del Draga Jančarja, Aleša Debeljaka, Andreja Blatnika, Mitje Čandra, Mojce Kumerdej, pesniške antologije …
 
Informacije o knjigah so tekle prek prijateljskih krogov, avtorskih, prevajalskih, založniških. Zato tudi v prvi mednarodni »druščini« Vilenice, kot jo je šaljivo poimenoval letos umrli pisatelj Péter Esterházy, Urška Gállos ni mogla manjkati.  
 
Bila je v središču t. i. »meteorologije« Srednje Evrope, če si še enkrat sposodim besedo prej omenjenega pisatelja. Nanjo so se obračali slovenski in madžarski založniki, pisatelji, začetniški prevajalci. Ko sem se tudi sama šele podajala v prevajalske vode, je ─ kdo drug, če ne Urška ─ pregledala moj prevod od besede do besede. Njej sta zaupala avtor, njen ljubi pisatelj, in založnik. Vem, da nikoli ni bila zares plačana za to delo. Pa verjetno še kdaj ne.
 
V letih, ko se »vremena Kranjcem še niso zjasnila«, je madžarskemu režiserju Istvánu Paálu odkrila dramo Veliki briljantni valček Draga Jančarja. »Prek skupnega znanca mi je poslala tipkan izvod,« je odgovoril omenjeni režiser na vprašanje, kako je izvedel za dramo. Dobra tri leta po premierni uprizoritvi v Ljubljani so lahko gledalci podoživeli srhljivo metaforo zaprte družbe tudi v Veszprému na Madžarskem (1989).
 
V svojem majhnem avtomobilu je nenehno potovala, vedno pa se tudi rada vračala v Pécsvárad, v stotrideset let staro dedovo hišo – čudovito in prostorno hišo s secesijskim pohištvom, notranjo stekleno vežo, izjemno bogato knjižnico in kostanjem na dvorišču. Urško sta zaznamovali tudi omika in dostojanstvo nosilcev podeželske madžarske kulture, dediščine zlasti po očetovi strani. 

Po zadnji vojni je od leta 1998 delala pet let tudi kot lektorica za madžarski jezik na Univerzi v Ljubljani. Po vrnitvi na Madžarsko pa so jo sredi neugnanega snovanja, pisanja knjig o zgodovinskih, kulturnih in literarnih stikih ter prevajanja doletele hude zdravstvene težave. Dve leti si je prizadevala za okrevanje in danes, k sreči, spet lahko dela. Nedolgo nazaj je izšel njen prevod Jančarjevega romana To noč sem jo videl, zdaj prevaja že nekaj drugega. 
 
Vsi, ki poznamo Urško in njeno delo, vemo, da si je medaljo za zasluge večkratno zaslužila. Sploh po takšnih preizkušnjah. Zato ji od srca želimo še veliko novih uspehov in odličnih prevodov! 
 
Marjanca Mihelič
 
 
 
   
Dogodki in prireditve - 13. 12. 2016

Avtor in njegovi prevajalci

 

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

vabi na

zadnji letošnji pogovorni večer
v okviru cikla Pridobljeno s prevodom
 
Avtor in njegovi prevajalci
z Dragom Bajtom in Borutom Kraševcem
 
v torek, 20. decembra 2016, ob 19.30
na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev
na Tomšičevi 12, Ljubljana.

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 
 
 
 
 
 

Ne spreglejte - 8. 12. 2016

Namenitev dela dohodnine Društvu slovenskih književnih prevajalcev

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,
 
kot veste, lahko do 0,5 % svoje dohodnine namenite tudi posameznim društvom. Znova vas prosimo, da se odločite za stanovsko društvo, DSKP.
 
O tem je treba davčni urad obvestiti do 31. decembra 2016.
 
To lahko storite takole:
 
1. V času uradnih ur pridite na sedež Društva (Tomšičeva 12, Ljubljana) in vse uredimo mi, vi se samo podpišete.
 
2. Zahtevo  natisnite, izpolnite in podpisano pošljite na pristojni davčni urad (upravičenec: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, davčna številka upravičenca: 72520990).
 
3. Zahtevo oddate prek sistema e-Davki na spletni strani http://edavki.durs.si ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.
 
Hvala in lep pozdrav,
za UO DSKP
dr. Đurđa Strsoglavec
Dogodki in prireditve - 8. 12. 2016

Prevajalec in njegov lektor

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 
vabi na
 
 
pogovorni večer
v okviru cikla Pridobljeno s prevodom
 
 
Prevajalec in njegov lektor
z dr. Jožico Narat in Živo Čebulj
 
 
v torek, 13. decembra 2016, ob 19.30
na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev
na Tomšičevi 12, Ljubljana.
 
 
Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 
 
 

Ne spreglejte - 6. 12. 2016

Uradne ure

V torek, 6. 12. 2016, izjemoma ne bo uradnih ur. Dosegljivi smo po e-pošti.
 
Prosimo za razumevanje.
 
Lep pozdrav,
pisarna DSKP
Dogodki in prireditve - 1. 12. 2016

Prevajalec in njegov urednik

 
DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV
 
 
vabi na
 
pogovorni večer
v okviru cikla Pridobljeno s prevodom
 
Prevajalec in njegov urednik
 
z urednikoma Mijo Longyka in Andrejem Ilcem
 
v četrtek, 8. decembra 2016, ob 19.00
 
na Vodnikovo domačijo,
Vodnikova cesta 65, Ljubljana.
 
 
 
Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije.
 
 

- 25. 11. 2016

Nagrada Radojke Vrančič za leto 2016 Tanji Petrič in Diani Pungeršič

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

je

nagrado Radojke Vrančič,

priznanje za mladega prevajalca, za leto 2016,

podelilo v okviru

Arsovega sejemskega studia in Pisateljskega odra

na

32. slovenskem knjižnem sejmu

 

v četrtek, 24. novembra 2016, ob 19.00

v Cankarjevem domu

z neposrednim prenosom na programu Ars.

 

Nagrado Radojke Vrančič za leto 2016 sta prejeli

Tanja Petrič za prevod izbranih pesmi avstrijske pesnice Friederike Mayröcker, ki jih je pod naslovom Smrt zaradi muz leta 2015 izdala Mladinska knjiga v zbirki Nova lirika,

in

Diana Pungeršič za prevod romana slovaške pisateljice Daniele Kapitáňove Samko Tále: Knjiga o britofu, ki ga je leta 2015 izdala založba KUD Sodobnost International.

 

Medijski odzivi:

MMC RTV SLO
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/nagrada-radojke-vrancic-v-roke-tanje-petric-in-diane-pungersic/407271

ARS
https://ars.rtvslo.si/2016/11/radijski-dnevnik-30/

Delo
http://www.delo.si/kultura/knjiga/zacenja-se.html

Revija Bukla
http://www.bukla.si/?action=clanki&limit=30&article_id=3276

Revija Sodobnost
http://sodobnost.com/zadnja-stevilka/

Dogodki in prireditve - 25. 11. 2016

Quo vadis Henryka Sienkiewicza na DSKP

- 17. 11. 2016

Podelitev nagrade Radojke Vrančič

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

vabi na

podelitev nagrade Radojke Vrančič,

priznanja za mladega prevajalca, za leto 2016,
 
 
ki bo v okviru
 
Arsovega sejemskega studia in Pisateljskega odra
na
32. slovenskem knjižnem sejmu
 
 
v četrtek, 24. novembra 2016, ob 19.00
v Cankarjevem domu
z neposrednim prenosom na programu Ars.
 
 
 
Nagrado Radojke Vrančič za leto 2016 prejmeta
 
Tanja Petrič za prevod izbranih pesmi avstrijske pesnice Friederike Mayröcker, ki jih je pod naslovom Smrt zaradi muz leta 2015 izdala Mladinska knjiga v zbirki Nova lirika,
 
in
Diana Pungeršič za prevod romana slovaške pisateljice Daniele Kapitáňove Samko Tále: Knjiga o britofu, ki ga je leta 2015 izdala založba KUD Sodobnost International.
 
 

 

Nagrado sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

                                                                                                                                                                                                                          

Ne spreglejte - 14. 11. 2016

Uradne ure

V torek, 15. 11. 2016, izjemoma ne bo uradnih ur. Dosegljivi smo po e-pošti.

Dogodki in prireditve - 9. 11. 2016

Pijan, nažgan, pribit, ulit – raba (ne)zaznamovanega besedišča

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 

vabi na

pogovorni večer 

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom

 

Pijan, nažgan, pribit, ulit – raba

(ne)zaznamovanega besedišča

 

z dr. Heleno Dobrovoljc z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

 

v torek, 15. novembra 2016, ob 19.30

 

na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev

na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo

Republike Slovenije.