Sovretov_zbornik_-_naslovnica

Zbornik DSKP – 11

Sovretov zbornik

KAZALO
Peter Černe: Anton Sovre
I
Silvester Kopriva: Latinski verzi v čast mestu Ptuju in v spomin na Antona Sovreta
Kajetan Gantar: Govor ob odkritju Sovretove spominske plakete
Fran Brumen: Spomini na profesorja Sovreta
Janko Moder: Pet osemletk z Antonom Sovretom
Kajetan Gantar: Sovretov prevajalski ideal
Slava Starc-Križman: Sovretovi prevodi Kralja Oidipa in Iliade
Janko Moder: Sovretov prevajalski skok od Shawa do Poeja
Iva Mikl-Curk: Anton Sovre in arheološko raziskovanje Ptuja
Darinka Nevenič-Grabovac: Miloš N. Djurić kao prevodilac sa helenskog jezika
Željko Puratić: Ton Smerdel – prevodilac staroklasičnih autora
Engjëll Sedaj: Neke karakteristike u prevodima Odiseje u prozi od Spiro Djai i Antona Sovrea
Bogomil Gerlanc: Bibliografija Antona Sovreta
 
II
Abdullah Karjagdiu: Od metamorfoze reči do kreativnog podsticanja
Mensur Raifi: Interpretacije kroz prevod
Seja Babić: Mrvice moguće rasprave u povodu teme metamorfoza u prevodu dečje literature
Aleksandar Spasov: O prepesnitvi »Krsta pri Savici« v makedonščino
Tone Pretnar: Stanislavovska in mickiewiczevska kitica v slovenskih prevodih
Albinca Lipovec: Trije časovno oddaljeni prevodi Nerudovih Malostranskih povesti
Karmen Kenda: Gombrowicz po slovensko
Andrej Capuder: Kraj in ekstaza pri Danteju
Metka Zupančič: Claude Simon med romanom in radijsko igro
Saša Markus: Tri (raznovrsna) primera metamorfoze prevedenih tekstova
 
Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman in Janko Moder
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986
 
Cena: 5,00 evrov

Naroči >>